Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka
vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak
niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu
sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa
budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“
(Lk 12,8-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Pán vzbudzuje našu vieru a nádej v neho. Ježiš predvída, že sa budeme musieť objaviť
pred nebeským vojskom, aby nás preskúmalo. A toho, kto sa vyslovil v prospech Ježiša tým, že sa
pridŕžal jeho poslania, že ho vyznal svojimi skutkami, toho Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.
Takéto verejné vyznanie sa uskutočňuje slovami, skutkami a počas celého nášho života.
Táto interpelácia vyznania je ešte potrebnejšia a naliehavejšia v dnešnej dobe, keď stále
existujú ľudia, ktorí nechcú počuť Boží hlas ani nasledovať jeho cestu. To, ako vyznávame našu vieru,
Boh vidí. Preto nebuďme vyznávačmi, zo strachu pred trestom, ani pre hojné odmeny vyhradené pre
verných. Naše svedectvo je potrebné a naliehavé pre život na tomto svete a sám Boh ho od nás
vyžaduje, ako povedal svätý Ján Zlatoústy: „Boh sa neuspokojí s našou vnútornou vierou; žiada
vonkajšie a verejné vyznanie, aby nás povzbudil k väčšej dôvere a láske.“
Naše vyznanie je podporované silou a istotou Ducha, ktorý v nás pôsobí a chráni nás.
Vyznanie Ježiša Krista pred jeho anjelmi je veľmi dôležité, pretože táto skutočnosť nám umožní vidieť
ho z tváre do tváre, žiť s ním a byť zaplavený jeho svetlom. Zároveň opakom nebude nič menšie ako
utrpenie a strata nášho života, zbavenie sa Jeho svetla a zbavenie sa všetkého nášho majetku.
Prosme teda o milosť vyhnúť sa akémukoľvek zapretiu, či už zo strachu pred mučením alebo
z nevedomosti; z herézy, z neplodnej viery alebo z nedostatku zodpovednosti; alebo jednoducho
preto, že by sme sa chceli vyhnúť mučeníctvu. Buďme silní, Duch Svätý je s nami!

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Táto bezbožnosť je teda rúhanie sa Duchu, ktoré nebude odpustené ani na tomto svete, ani
na budúcom. Jedným slovom, táto bezbožnosť nemá odpustenie ani na tomto svete, ani na
budúcom.“ (sv. Augustín)
„Cirkev potrebuje svätých všedného dňa, tých z bežného života. Oni sú svedkami, ktorí vedú
Cirkev dopredu; a potvrdzujú ju súdržnosťou života a silou Ducha Svätého, ktorú dostali.“
(pápež František)
„Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí“. Božie
milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie
milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý.
Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti a do večného zatratenia.“ (KKC
1864)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie