Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ,
Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si
ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí
a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž
ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“
Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných
tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo
sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.
A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom
Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre
neho všetci žijú.“
Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“ A už sa ho neodvážili na nič
vypytovať.
(Lk 20, 27-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné Božie slovo sa zaoberá dôležitou otázkou a to je otázka vzkriesenia z mŕtvych. Aj my
si kladieme podobné otázky. Snažíme sa vysvetliť podstatu života po smrti termínmi nášho
sveta. Ale v budúcom živote je všetko inak: „Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku
a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.“ (Lk 20:35). Nikdy nedokážeme našimi
slovami, vysvetliť, ako bude vyzerať naša večnosť, pretože náš slovník a chápanie je
poznačené tým, čo žijeme.
Ak by sme boli schopní milovať jeden druhého na inej, vyššej úrovni, chápali by sme, že v
nebi existuje iný druh lásky, ako ten, ktorý prežívame tu na zemi. Naša skúsenosť lásky nám
sťažuje pochopiť, že môže byť niečo iné a dokonalejšie po smrti. V nebi sa budeme všetci
milovať s čistým srdcom, bez akýchkoľvek pocitov závisti alebo nedôvery, a nielen manželia,
ale všetci bez výnimky: žiadny jazyk, krajina, rasa, alebo kultúrne rozdiely, lebo „pravá láska
nadobúda veľkú silu“ (sv. Paulinus z Noly).
Tieto Ježišove slová sú pre nás veľmi nádejné. Vo víre našich každodenných úloh, ktoré nám
nedávajú čas na premýšľanie a vplyvom kultúry, ktorá popiera večný život, sa nám môže stať,
že by sme mohli pochybovať o vzkriesení mŕtvych. Je veľmi povzbudzujúce, keď nám Ježiš
hovorí, že budúcnosť bude aj po zničení nášho tela a pominuteľného sveta: „A že mŕtvi naozaj
vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka
a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú“ (Lk 20,
37-38).

Aplikácia:

 • „Vzkriesené telo nemôže byť vzdušné ani éterické: ako môže nastať skutočné vzkriesenie, ak
  nemôže existovať pravé telo?“ (Svätý Gregor Veľký)
 • „Už na tejto zemi sa v modlitbe, vo sviatostiach, v bratstve stretávame s Ježišom a jeho
  láskou, a tak už môžeme okúsiť niečo zo vzkrieseného života.“ (František)
 • Čo znamená “vstať z mŕtvych”?… Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu
  neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou.
  (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 997)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie