Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE

Evanjelium:

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“ Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a co on?“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!“ Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: „Nezemře“, ale: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?“ To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. (Jan 21,20-25)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes čteme konec evangelia svatého Jana. Je to vlastně dodatek sv. Jana k původnímu textu. V tomto konkrétním případě se jedná o záměrně zdůrazněný fragment. Vzkříšený Pán předstupuje před své učedníky a potvrzuje, že ho mají následovat, zejména pokud jde o Petra. Dále následuje text, který dnes čteme při liturgii. Postava milovaného učedníka je v tomto úryvku, a dokonce i v celém evangeliu svatého Jana, ústřední. Může se vztahovat ke konkrétní osobě – učedníku Janovi – nebo může jít o postavu, za kterou lze postavit kteréhokoli učedníka, kterého Mistr miluje. Ať už je jeho význam jakýkoli, text pomáhá dodat zkušenosti apoštolů prvek kontinuity. Vzkříšený Pán nás ujišťuje o své přítomnosti mezi těmi, kdo ho chtějí následovat. “Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!” „Ano,” odpověděli jsme. (J 21,22), může možná odkazovat spíše na tuto kontinuitu než na chronologický časoprostor. Milovaný učedník se stává svědkem toho všeho do té míry, do jaké si uvědomuje, že Pán zůstane vždy vedle něj. Proto může psát a jeho slovům stojí za to věřit, protože svým perem glosuje nepřetržité zkušenosti těch, kdo žijí své poslání uprostřed světa a zároveň zakoušejí přítomnost Ježíše Krista. Tímto milovaným učedníkem může být každý z nás, pokud se necháme vést Duchem svatým, který nám pomáhá tuto přítomnost objevovat. Text Cyrila Jeruzalémského nás již nyní připravuje na zítřejší slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého: “A Paraklétos sestoupil z nebe: strážce a posvětitel Církve, správce duší, lodivod trosečníků, maják poutníků, rozhodčí bojujících a ten, který korunuje vítěze” (sv. Cyril Jeruzalémský).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

• “Ty dny, milovaní, které uplynuly mezi Pánovým zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením, neprobíhaly v neradostném vakuu, ale byla v nich ratifikována velká tajemství, zjeveny hluboké pravdy.” (sv. Lev Veliký)
• “Následovat Krista dnes není o nic méně náročné. Znamená to naučit se upírat svůj pohled na Ježíše, přiblížit se mu, naslouchat jeho slovu a setkávat se s ním ve svátostech; znamená to naučit se přizpůsobit svou vůli jeho vůli.” (Benedikt XVI.)
• “Kristův učedník si nemá jen uchovávat víru a žít z ní, nýbrž ji má i vyznávat, vydávat o ní nebojácně svědectví a šířit ji: „Všichni mají být připraveni vyznat Krista před lidmi a následovat ho cestou kříže v pronásledováních, která církvi nikdy nechybějí.“ (Katechismus katolické církve, č. 1816)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie