Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43–48)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás nabáda k tej najdokonalejšej láske. Láska chce robiť dobre druhým a tu leží naše osobné naplnenie. Nemilujeme kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme robili dobro svojim blížnym a tiež aby sme sa tým zlepšovali ako ľudia. II. Vatikánsky koncil uviedol: „človek nemôže nájsť sám seba v plnej miere, iba ak v nezištnom sebaobetovaní“ (Gaudium et Spes 24). To hovorila svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, keď požiadala o uskutočnenie holokaustu nášho života. Láska je ľudské povolanie. Celé naše správanie, aby bolo opravdivo ľudské, musí vyjadrovať realitu nášho bytia, uvedomujúc si povolanie milovať. Ako napísal Ján Pavol II.: „Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť.“ (Redemptor Hominis 10)

Láska
má svoj základ a svoju plnosť v Božej láske v Kristovi. „Človek je už od
začiatku svojho jestvovania pozvaný na dialóg s Bohom. Veď jestvuje iba preto,
lebo ho Boh z lásky stvoril a stále ho z lásky udržiava. A žije naplno podľa
pravdy, iba ak túto lásku slobodne uznáva a odovzdáva sa svojmu Stvoriteľovi.“
(Gaudium et Spes 19). A v tom spočíva dôstojnosť človeka. Ľudskú lásku
preto musí strážiť Božská Láska, ktorá je jej zdrojom, v ktorej nachádza svoj vzor
a privádza ju k plnosti. K tomu všetkému láska, keď je skutočne ľudská, miluje
z Božieho srdca a objíma dokonca aj nepriateľov. Ak nie, človek skutočne
nemiluje. Preto sa požiadavka na úprimný dar seba samého stáva božským
predpisom: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt
5,48).

Aplikácia:

  • Dokážem sa usmiať na neláskavého predavača, či pomodliť sa za toho kto mi ublížil?
  • Viem milovať nepriateľov mojich priateľov?
  • Dnes poprosím Ducha Svätého, aby zo mňa spravil holokaust pre Nebeského Otca.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie