Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 3.PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:
„Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja
ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe
modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj
ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál
celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý
mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa
povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
(Lk 18,9-14)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nám Kristus predstavuje dvoch mužov, ktorí sa náhodnému pozorovateľovi môžu zdať
takmer rovnakí, pretože sú na tom istom mieste a robia to isté, keďže obaja sa išli do chrámu modliť.
Ale okrem zdanlivého pohľadu, na najhlbšej úrovni ich osobného svedomia, sa obaja muži radikálne
líšia: jeden, farizej, má ľahké svedomie, zatiaľ čo druhý, mýtnik, je zmietaný pocitmi viny.
V evanjeliu vidíme, takmer nevídaný jav, keď vinou zmietaný mýtnik odchádza z chrámu v
lepšom stave, odišiel domov ospravedlnený. Pocit viny, ako napísal Benedikt XVI., narúša náš falošný
pokoj svedomia a mohol by sa nazvať i sťažnosťou svedomia, na našu sebestačnú existenciu. Tento
pocit viny je pre človeka rovnako potrebný, ako fyzická bolesť, ktorú niekedy pocítime a ukáže nám, že
naše telo bojuje a zápasí. Ten istý boj zvádza i duša.
Ježiš nás nevedie k tomu, aby sme verili, že farizej nehovorí pravdu, keď hovorí, že nie je
chamtivý, ani nečestný, že sa postí a dáva peniaze chrámu, ani k tomu, že vyberač daní má
halucinácie, keď sa považuje za hriešnika. To nie je otázka. Skôr ide o to, že farizej už ani nevie, že aj
on má vinu. Má úplne čisté svedomie. Ale toto mlčanie svedomia ho robí neprístupným Bohu a ľuďom,
zatiaľ čo výkrik svedomia, ktorý trápi mýtnika, ho robí schopným pravdy a lásky. Prečo? Lebo Ježiš
dokáže pohnúť práve hriešnikmi.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Srdce musí byť rozdrvené. Prečo sa báť, že sa zničí, keď ho rozdrvíš? Tu máte odpoveď:
„Bože, stvor vo mne čisté srdce.“(Ž 51,10). Aby bolo stvorené čisté srdce, nech je rozdrvené
nečisté srdce.“ (sv. Augustín)

„Vždy sme pripravení hrať sa na nevinných. Takto nepokročíme v kresťanskom živote… Pred
spoveďou a po nej, vo svojom živote, vo svojej modlitbe, dokážeš sa obviňovať? Alebo je
ľahšie obviňovať iných?“ (pápež František)

Hoci spoveď z každodenných previnení (zo všedných hriechov) nie je striktne potrebná,
Cirkev ju veľmi odporúča. Veď pravidelná spoveď z našich všedných hriechov nám pomáha
formovať si svedomie, bojovať proti nezriadeným náklonnostiam, nechať sa vyliečiť Kristom a
robiť pokroky v živote podľa Ducha. Keď touto sviatosťou častejšie prijímame dar Otcovho
milosrdenstva, pobáda nás to, aby sme boli milosrdní ako on: „Kto vyznáva svoje hriechy a
obviňuje sa zo svojich hriechov, už spolupracuje s Bohom. Boh ťa obviňuje z tvojich hriechov;
ak sa obviňuješ aj ty, pridávaš sa k Bohu. Človek a hriešnik sú akoby dve skutočnosti. Keď
počuješ ,človek‘, urobil [ho] Boh, keď počuješ ,hriešnik‘, urobil [ho] sám človek. Znič, čo si
urobil ty, aby Boh spasil to, čo urobil on… Keď sa ti začína nepáčiť, čo si urobil, vtedy sa
začínajú tvoje dobré skutky, lebo sa obviňuješ zo svojich zlých skutkov. Začiatkom dobrých
skutkov je vyznanie zlých skutkov. Konáš pravdu a prichádzaš na Svetlo.“ (KKC 1458)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie