Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:
„Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho
hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s
týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ A
tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem,
aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“ To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a
toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko
malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba
napísať.“ (Jn 21, 20-25)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes čítame zakončenie svätého evanjelia podľa Jána. V skutočnosti je to koniec prílohy, ktorú k
pôvodnému textu pridala komunita sv. Jána. V tomto konkrétnom prípade ide o významný fragment.
Zmŕtvychvstalý Pán sa zjavuje pred učeníkmi a potvrdzuje, že ho majú nasledovať, najmä čo sa týka Petra.
Ďalej nasleduje text, o ktorom dnes počujeme v liturgii.
Postava milovaného učeníka je v tomto úryvku, ba dokonca v celom evanjeliu svätého Jána, ústrednou.
Môže sa vzťahovať na konkrétnu osobu – učeníka Jána – alebo môže ísť o postavu, za ktorú možno postaviť
ktoréhokoľvek učeníka, ktorého Majster miluje. Nech je jeho význam akýkoľvek, text pomáha dodať prvok
kontinuity skúsenosti apoštolov. Vzkriesený Pán nás uisťuje o svojej prítomnosti medzi tými, ktorí ho chcú
nasledovať.
„Ak chcem, aby zostal, kým neprídem,“ (Jn 21, 22), možno odkazuje skôr na túto kontinuitu než
na chronologický časopriestorový prvok. Milovaný učeník sa stáva svedectvom toho všetkého do tej miery,
do akej si uvedomuje, že Pán zostane vždy vedľa neho. Preto môže písať a jeho slovám sa oplatí veriť,
pretože perom komentuje nepretržité skúsenosti tých, ktorí žijú svoje poslanie uprostred sveta a zároveň
zakúšajú prítomnosť Ježiša Krista. Týmto milovaným učeníkom môže byť každý jeden z nás za
predpokladu, že sa necháme viesť Duchom Svätým, ktorý pomáha túto prítomnosť objavovať.
Tento text nás už teraz pripravuje na zajtrajšiu slávnosť Turíc, na slávenie Daru Ducha Svätého: „A z neba
zostúpil Paraklétos: strážca a posvätiteľ Cirkvi, správca duší, pilot tých, ktorí stroskotali, maják putujúcich,
rozhodca bojujúcich a ten, ktorý korunuje víťazov“ (sv. Cyril Jeruzalemský).
Myšlienky na dnešné evanjelium
„Drahí milovaní, dni, ktoré uplynuli medzi Pánovým zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením, neprebiehali
bez príhod a zvláštnych udalostí, ale potvrdili sa v nich veľké tajomstvá a zjavili sa hlboké pravdy.“ (sv. Lev
Veľký)
„Dnes nie je o nič menej náročné nasledovať Krista. Znamená to naučiť sa upierať svoj pohľad na Ježiša,
priblížiť sa k nemu, počúvať jeho slovo a stretávať sa s ním vo sviatostiach; znamená to naučiť sa
prispôsobiť svoju vôľu jeho vôli.“ (Benedikt XVI.)
„Kristov učeník si nemá vieru len zachovať a z nej žiť, ale ju má aj vyznávať, s istotou o nej svedčiť a šíriť
ju. “Všetci … majú byť pripravení vyznávať Krista pred ľuďmi a nasledovať ho na ceste kríža
v prenasledovaniach, ktoré Cirkvi nikdy nechýbajú.”“ (KKC 1816)
Aplikácia:
Ježiš urobil veľa dobrého, že Ján neveril, aby to niekto mohol všetko spísať. Za čo si vďačný
Ježišovi ty?
Popros Ježiša, aby ešte väčšmi otvoril tvoje srdce a srdcia bratov a sestier pre prijatie Ducha Svätého.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie