Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Evanjelium:

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Lukáša

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ (Lk 5, 27 – 32)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium poukazuje nato, ako sa pôstny čas
posúva vpred s dôrazom k obráteniu ku ktorému nás pozýva náš Pán.
Postava apoštola a evanjelistu Matúša je typickým príkladom pre tých z nás,
ktorí si myslia, že kvôli svojmu doterajšiemu spôsobu života alebo kvôli svojim
osobným hriechom či nejako komplikovanému životu, nie sme hodní nášho Pána.

Aby sme odstránili z nás akékoľvek pochybnosti, Ježiš Kristus nám ponúka možnosť nasledovať ho, ako to urobil s prvým evanjelistom, Lévim, mýtnikom, ktorému hovorí: «Poď za mnou» (Lk 5, 27). Ježiš sa správa k Lévimu presne opačne, ako by sme čakali, že to tak bude robiť „rozumná“ a „múdra“ osoba. Ak dnes chceme tvrdiť, že sme „politicky korektný“, Lévi – namiesto toho – pochádzal zo sveta, kde bol otvorene odmietnutý všetkými svojimi krajanmi, pretože sa považoval za kolaboranta s Rímom, charakterovo pokrivený „províziami“ pri výbere poplatkov a daní, zvlášť bez súcitu a milosrdenstva k tým najbiednejším. Jednoducho povedané, bol považovaný za verejného hriešnika.

Tí, ktorí sa považovali za dokonalých, nemohli ani len
pomyslieť na to, žeby Ježiš niekedy požiadal hriešnikov aby ho nasledovali, tobôž
ísť a sadnúť si s nimi za spoločný stôl.

Avšak, tým, že náš Pán si vybral práve Léviho nám chce povedať, že je to skôr tento druh ľudí, ktorých najradšej volá, aby rozšíril svoje Kráľovstvo. Vybral si chorých, hriešnikov, tých, ktorí sa považujú za nehodných: „Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných“ (1Kor 1, 27). To sú tí, ktorí potrebujú pomoc, a ako takí vedia potom lepšie pochopiť iných v núdzi.

Nemyslíme si, že Boh chce, aby mu slúžili dokonalí a nepoškvrnení nasledovníci. Takéto privilégium patrí iba našej Matke Márii. Ale od nás, prijímateľov večnej Božej spásy a pôstnych protagonistov, chce Boh iba skrúšené a pokorné srdce. Tak ako hovorí sv. Augustín „Boh Ťa urobil slabým, aby Ti dal jeho vlastnú silu“. Toto je typ človeka, ktorým, ako hovorí žalmista, Boh nikdy neopovrhne.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie