Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „Choďte k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, už skoro týždeň pripravujúc sa na slávenie Vianoc, nám dnešné Božie Slovo ponúka myšlienku popracovať na jednej z čností, ktorá sa tiahne celým adventom a to je nádej. Nie v zmysle akejsi pasívnej nádeji, tak ako „pasívne“ v nádeji stojíme a čakáme napr. na vlak, ale v aktívne nádeji, nádeji, ktorá nás bude viesť k tomu aby sme urobili všetko preto aby sa Ježiš znova narodil v našich srdciach.

Nemôže nás uspokojiť iba uvažovanie nad tým v čom je naša nádej, ale musíme skôr premýšľať nad tým v čom Boh má nádej v nás. Chce od nás aby sme ho nasledovali, tak ako to chcel od apoštolov. Dnes v prvom čítaní sa prihovára k nám ústami proroka Izaiáša: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ Boh vkladá do nás svoju nádej, že budeme svedčiť o tom, že sa „Priblížilo nebeské kráľovstvo.“,  každý vo svojej životnej situácii a životných okolnostiach.

Dnešné evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš pred obrovským davom preukazuje svoj súcit, keď hovorí: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 37–38). Vždy túžil po tom, aby s nami mohol počítať. Chce, aby sme sa za všetkých našich rozmanitých okolností stali skutočnými apoštolmi sveta, sveta v ktorom sa pohybujeme a žijeme. Misia, pre ktorú Boh poslal svojho syna na svet, závisí na nás, pokiaľ ide o jej pokračovanie. V našej dnešnej dobe je veľa zúfalých a dezorientovaných duší, túžiacich po radostnej zvesti spásy, ktorú nám priniesol Kristus a ktorej sme my poslami. Je to misia, ktorá bola zverená každému z nás. S vedomím svojich slabostí a svojich zlyhaní dostávame potrebnú podporu z neustálej modlitby a sme plný radosti, že takto môžeme spolupracovať s plánom vykúpenia, ktorý zjavil Kristus.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie