Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

Evanjelium:

„Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“ (Lk 2, 21-24)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, ponorení do vianočného obdobia, oslavujeme Najsvätejšie meno Ježiš – titulárny sviatok jezuitov. Úcta k tomuto svätému menu vznikla v štrnástom storočí. Svätý Bernardín zo Sieny a jeho učeníci rozšírili túto úctu: „Toto je to najsvätejšie meno, po ktorom tak veľmi túžili dávni otcovia, ktoré sa očakávalo v toľkých úzkostiach, v toľkých mdlobách opakované, v toľkých stonoch vzývané, toľkými slzami žiadané, ale až v čase milosti bolo darované.“ (sv. Bernardín v dnešnom posvätnom čítaní).

Je správne, aby sa ľudia vo svojej jedinečnej výnimočnosti odlišovali vlastným menom. Ale čo sa týka Boha: riadne meno, ktoré by sa k nemu hodilo, neexistuje. On je nekonečne dokonalý, Stvoriteľ všetkého, nad všetkými vecami a nad nami všetkými, je Nevýslovný.

Vo svojom nekonečnom Milosrdenstve sa sklonil k človeku a dal sa poznať pod „vlastným menom“. Zjavenie jeho mena sa uskutočnilo na púšti: „Mojžiš povedal Bohu: “Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: “Boh vašich otcov ma poslal k vám.” Oni sa budú pýtať: “Aké je jeho meno?” A čo im odpoviem?” Boh povedal Mojžišovi: “Ja som, ktorý som!” – a dodal: “Toto povieš Izraelitom: “Ja-som” ma poslal k vám!”“(Ex 3, 13-14). Kým my niekedy musíme povedať, že „som muž“, „som žena“, … (musíme v mnohých ohľadoch špecifikovať, čím sme), Boh – namiesto toho – jednoducho „JE“.

Vo svojej veľkorysej blahosklonnosti sa Boh Syn vtelil, aby nás spasil. Zostal pravým Bohom a stal sa pravým človekom. Ako každý človek dostal meno, meno Ježiš, ktoré mu Mária s Jozefom dali podľa slov anjela Gabriela. Meno Ježiš – „Ješua“ znamená „Boh je spása“. Tu ide o meno – Najsvätejšie meno Ježiš -, ktoré si zaslúži všetku úctu a úplný rešpekt. Naznačuje to druhé prikázanie Božieho zákona. Ako nás učil aj sám Ježiš v modlitbe otčenáš: „posväť sa meno tvoje“.

Aplikácia:

  • Dnes na Ježišove meniny je dôvod na oslavu Boha – chváliť Ho mnohými menami, ktoré nachádzame vo Svätom písme.
  • Dnes je dôvod na pripomenutie si Božieho osobného záujmu o každého z nás, veď Boh nás pozná po mene.

„Ó, slávne meno, meno obľúbené, meno milované a mocné! Pre toto meno hriechy sa odpúšťajú, pre toto meno sú protivníci premožení, pre toto meno chorí sa uzdravujú, pre toto meno sa trpiaci v protivenstvách posilňujú a obveseľujú! Tvoje meno je česť veriacich, učiteľ kazateľov, sila pracujúcich, udržiavateľ padajúcich. Ohnivým plameňom a svojím teplom nech sa zapália túžby, nech sa dosiahne žiadaná pomoc, nech sa opoja kontemplujúce duše a skrze toto meno nech sú oslávení všetci, čo sú víťazmi v nebeskej sláve. A s nimi nás, najdrahší Ježišu, pre tvoje najsvätejšie meno urob hodnými kraľovať s tebou.“ (sv. Bernardín zo Sieny)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie