Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. (Lk 2,41-51) 

Zamyslenie:

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V evanjeliu sme počuli slová: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, centrum jeho osobnosti, odkiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky. Môžeme si preto položiť pár otázok, ktoré nám objasnia dnešnú spomienku.

Čím je naplnené srdce Panny Márie a čo z neho vyžaruje? Je plné Boha a ochoty počúvať a poslúchať ho. Vyžaruje z neho poslušnosť, láska, nežnosť, duch služby, dôvera, statočnosť, pokora, jednoduchosť, vďačnosť a celý rad iných čností.

Ježiš raz povedal: „Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce“ (Lk 12, 34). A čo je Máriiným pokladom? Je to jej Syn; jej srdce je pri ňom a s ním. Jemu odovzdala svoje srdce. Jej myšlienky, postoje, slová a skutky majú svoj začiatok a koniec v kontemplácii Pána a v snahe žiť podľa jeho vôle.

A posledná otázka: Čo si Mária uchovávala vo svojom srdci? Množstvo hlbokých spomienok na život Ježiša od jeho vtelenia až po jeho nanebovstúpenie. Patrí sem radosť z návštevy anjela Gabriela, ktorý jej oznámil Božie plány s ňou, prvý bozk a prvé objatie novonarodeného dieťaťa, prvé kroky jej Syna na zemi, kontemplácia jeho rastu v múdrosti a milosti, jej účasť na svadbe v Káne Galilejskej, Ježišovo učenie a kázanie, zázraky, ale i bolestné momenty pod krížom a hlavne, nádej v triumf jeho zmŕtvychvstania…

Uchovávať si v srdci udalosti Ježišovho života a žiť jeho tajomstvá – k tomu nás pozýva Cirkev počas liturgického roka a tak nám ponúka účasť na Božom živote.

Aplikácia:

  • Poprosím Pannu Máriu, aby mi vyprosila lásku k Božiemu slovu a rozjímaniu.
  • Čo považujem za bohatstvo svojho srdca? Je aj Ježiš mojím „pokladom?“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie