Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Podcast:

Evanjelium:

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ (Jn 19,25-34)

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname Máriu, Matku Cirkvi. V tomto zmysle uvažujeme o Máriinom duchovnom materstve v spojení s Cirkvou. O Márii, ktorá je sama osebe Matkou Božieho ľudu, pretože „Nik nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za svoju Matku.“ (sv. Cyprián)

Mária je Matkou Božieho Syna a zároveň Matkou tých, ktorí milujú jej Syna, a tých, ktorých jej Syn „miluje“, v súlade so slovami Krista na kríži, ktorý odovzdal Jánovi matku a matku zase Jánovi. Dávajúc svoje telo ľuďom a vracajúc svojho ducha Otcovi, Ježiš Kristus dal svoju Matku aj svojim priateľom.

A najväčšia láska je tá, ktorou Ježiš miluje Cirkev. Preto deti adoptované Bohom nemôžu mať Ježiša za brata, ak nemajú Máriu za Matku, pretože Mária síce miluje svojho Syna, ale zároveň miluje Cirkev, ktorej je významným členom. Čo neznamená, že Mária je nadradená Cirkvi, ale že je „matkou Kristových údov“, ako to napísal sv. Augustín.

2. vatikánsky koncil dodal, že Mária je „skutočne matkou Kristových údov, pretože svojou láskou spolupracovala na tom, aby sa veriaci, ktorí sú údmi tejto Hlavy (Ježiša), narodili do Cirkvi“. Okrem toho, keď Mária – Matka Cirkvi – zostáva uprostred apoštolov vo večeradle, pripomína nám dar a pôsobenie Ducha Svätého v misijnej Cirkvi. Tým, že Mária prosí Ducha Svätého v srdci Cirkvi, modlí sa s Cirkvou a modlí sa za Cirkev, pretože „v nebeskej sláve sprevádza a chráni Cirkev svojou materinskou láskou“.

Mária sa stará o svoje deti. Preto jej môžeme zveriť celý život Cirkvi, ako to urobil pápež svätý Pavol VI: „Ó, Panna Mária, Matka Cirkvi, tebe odporúčame celú Cirkev a náš ekumenický koncil!

Myšlienku k dnešnému Evanjeliu:

  • Akú máme milujúcu Matku! Staňme sa jej podobnými a napodobňujme jej lásku! Mala s nami súcit až do takej miery, že vôbec nebrala do úvahy svoje utrpenie.“ (sv. Bonaventúra)
  • Matka Vykupiteľa nás predchádza a neustále nás utvrdzuje vo viere, v povolaní a v poslaní. Svojím príkladom pokory a disponovanosti k Božej vôli, nám pomáha pretaviť našu vieru do radostného ohlasovania evanjelia bez hraníc.“ (pápež František)
  • Na konci tohto poslania Ducha Svätého sa Mária stáva „Ženou“, novou Evou, „matkou žijúcich“, matkou „úplného Krista“. Ako taká, zotrvávajúc s Dvanástimi „jednomyseľne… na modlitbách“ (Sk 1,14) , je prítomná na úsvite „posledných čias“, ktoré začne Duch Svätý na turíčne ráno zjavením Cirkvi.” (KKC 726)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie