Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. ( Lk 1, 26-38)

Podcast:

Zamyslenie:

V tomto mesiaci svätého ruženca oslavujeme práve dnes Pannu Máriu Ružencovú. Ako si lepšie uctiť našu Matku než modlitbou ruženca? Toľkokrát sa zjavila s „ružencom v rukách“! Má ho rada! Prečo? Dôvod je nasledovný: hoci sa môže zdať, že modlitba ruženca je prejavom mariánskej zbožnosti (čo samozrejme tiež je), jej opodstatnenie je však kristologické, Ježiš sám. Jednoducho povedané: protagonistom svätého ruženca je Ježiš Kristus, Boží Syn narodený z Presvätej Bohorodičky.

V skutočnosti sú jednotlivé tajomstvá ruženca, či už radostného, bolestného, slávnostného alebo ruženca svetla, akoby „fotografiami“ symbolických momentov Ježišovho života, ako ich vidíme Máriinými očami. Napríklad: v dnešnom úryvku z evanjelia podľa Lukáša rozjímame o Zvestovaní archanjela Gabriela Panne Márii. Dialóg medzi božským poslom a Máriou je dôležitý a ešte dôležitejšie je jej „áno“ („nech sa mi stane podľa tvojho slova“ Lk 1, 38). Avšak úplne rozhodujúce v tomto tajomstve je vtelenie Božieho Syna. Protagonistom je Ježiš Kristus, Mária vystupuje ako nástroj (spolu so svojím „áno“ ponúka svojej lono).

V druhom tajomstve radostného ruženca, tajomstve navštívenia Panny Márie, sa opäť môže zdať, že protagonistkou je Panna Mária, ktorá má za spoluprotagonistku Alžbetu. Ale v skutočnosti to tak nie je: protagonistom, ako vždy, je Ježiš (so sotva niekoľkými dňami ľudskej existencie) a spoluprotagonistom je Ján Krstiteľ (tiež ešte v matkinom lone). Obidve sú nástrojom prvého prorockého činu Nového zákona: Ján poukazuje na Mesiáša, ktorý je už prítomný na tomto svete.

A takto sa uskutočňuje modlitba tejto pobožnosti: tajomstvá sú Kristovými tajomstvami. S dobrým dôvodom pápež svätý Pavol VI. povedal o ruženci, že „je kompendiom evanjelia“. Okrem „Zdravas Mária“, opakovaného okolo každého z týchto tajomstiev, obsahuje vo svojom jadre Ježišovo meno. Mária je požehnaná medzi všetkými ženami, pretože plod jej lona je požehnaný: Ježiš!

Aplikácia:

  • Povzbuďme sa slovami pápeža svätého Jána Pavla II. „Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu.“ Zoberme dnes ruženec do rúk a modlime sa spolu s Pannou Máriou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie