Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. AGÁTY, PANNY a MUČENICE

Evanjelium:

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. (Mk 6, 53-56)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme obdivovať vieru ľudí mestečka Genezaret a jeho okolia. Hneď ako sa dozvedeli, že Ježiš prišiel do ich kraja, začali k nemu prinášať chorých, aby ich uzdravil. Dokonca im stačilo, aby sa mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Verili, že keď tak urobia, budú uzdravení.

Podobne ako vtedy pred 2000 rokmi, aj my dnes máme okolo seba chorých ľudí, na tele i na duši. Aj oni túžia po uzdravení a lepšom živote. Na rozdiel od nich, my však už máme rozvinutý zdravotný systém s lekármi, zdravotnými a sociálnymi sestrami, lekárňami, poliklinikami, nemocnicami, kúpeľmi. Ďakujme Bohu, že nám dáva takéto možnosti a využívajme ich. Predsa však zostáva pravdou ľudová múdrosť: Lekár lieči, Boh uzdravuje. Ježiš žije a pôsobí aj dnes, ako vtedy v Genezarete. Viera v neho je bránou aj k nášmu uzdraveniu a našej spáse.

Treba však povedať, že hoci je zdravie veľkou hodnotou, nie je tou jedinou a už vôbec nie tou najdôležitejšou. O istom ctiteľovi sv. Tomáša z Canterbury sa hovorí, že šiel k hrobu svätca a prosil ho, aby mu od Pána Boha vyprosil zdravie. Jeho prosba bola vyslyšaná. Keď sa však vrátil domov zdravý, prišla mu na um myšlienka: Čo ak tvoja choroba ti mala slúžiť na spásu? Načo si potom prosil o zdravie? Mocne to na neho zapôsobilo a vrátil sa späť s prosbou, aby mu vyprosil to, čo mu bude viac slúžiť k spáse. A Boh zasa naňho dopustil chorobu. S radosťou ju prijal, lebo vedel, že mu viac osoží.

Ľudia z Genezareta a okolia sa snažili priviesť chorých k Ježišovi. To je pre nás výzva, aby sme aj my k Ježišovi prinášali nielen našich chorých, ale aj neveriacich, tých, ktorí Ježiša ešte nespoznali. Môžeme tak robiť nielen našou modlitbou, ale aj svedectvom nášho života.

Aplikácia:

Napadlo ma už, že aj moje správanie môže mať na ľudí v mojom okolí „uzdravujúci účinok“? Aby sa tak stalo, čo môžem dnes preto urobiť?

Koho by som chcel dnes v modlitbe „priniesť“ ku Kristovi?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie