Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Evanjelium:

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. (Mk 3, 13-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium hovorí o teológii kresťanského povolania, keď Pán povolal tých, ktorých chcel, aby boli s ním, a poslal ich za apoštolov (porov. Mk 3, 13-14). Najprv ich povoláva: Veď on si nás v ňom vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme boli svätí (porov. Ef 1, 4). Boh nás miluje, formuje nás v Kristovi, povzbudzuje nás, aby sme rozvíjali dary a talenty potrebné na to, aby sme sa stali jeho deťmi. Tieto vlastnosti najlepšie pochopíme, keď o nich uvažujeme z pohľadu povolania; povolanie je „úloha“ v živote, ktorú nám pridelil Boží plán vykúpenia, aby sme mohli splniť svoju úlohu v jeho diele vykúpenia. Len keď objavíme svoje Bohom dané povolanie, teda pravé dôvody svojho života – a keď ho budeme napĺňať, vtedy sa budeme poznať tak, ako nás pozná Boh.

Čo však Boh vyžaduje od tých, ktorých povoláva? Žiada od nás, aby sme žili v jeho blízkosti, keď mu slúžime, a na oplátku nám sľubuje, že nám zostane nablízku. Boh však hovorí ku každému z nás individuálne a konkrétne.

Je to požehnanie, ktoré sa môže naplno uskutočniť len vtedy, keď sa staneme svätými prostredníctvom našej ochoty slúžiť, prostredníctvom modlitby a požehnaných sviatostí. „Všetci veriaci kresťania, akéhokoľvek druhu a stavu, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky; svätosti, ktorá aj v našej pozemskej spoločnosti prispieva k humanizácii nášho spôsobu života“ (II. vatikánsky koncil).

Takto sa učíme o našom apoštolskom poslaní prinášať Krista druhým. Najprv ho mať sami, aby sme sa o neho mohli deliť. Dnes a každý deň sme pozvaní meditovať o pravej povahe nášho povolania, sme pozvaní odpovedať na jeho volanie so zvýšenou láskou, ktorá sa rodí z nášho lepšieho pochopenia toho, k čomu nás volá a čím máme byť.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie