Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.“ (Mt 10,7-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme apoštola Jozefa, ktorého apoštoli nazvali aj Barnabáš, čo sa prekladá aj ako syn povzbudenia. Od začiatku bol štedrý. Veď predal pozemok, ktorý vlastnil, potom priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Pavla priviedol k apoštolom, ktorí sa ho báli, a spolu s Pavlom začal apoštolát otvorený „všetkým národom“. Najprv v Antiochii, neskôr i na ďalších miestach. Jeho apoštolská horlivosť bola príkladom, pretože uvádzal do praxe Majstrovo prikázanie, aby ohlasovali, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Duch Svätý zvestoval, že je potrebné oddeliť Barnabáša a Saula na dielo, ku ktorému ich Boh povolal. Odišli na Cyprus a do Malej Ázie a veľmi trpeli pre svojho Pána. Mali rozdielne názory a dokonca sa rozišli kvôli Markovi, ktorý v polovici cesty odišiel, a Pavol ho neprijal na ďalšiu cestu. Barnabáš však vedel Markovi dôverovať a neskôr ho uvidíme ako veľkého Petrovho a Pavlovho spolupracovníka. Možno i podľa tohto príklad – naučme sa nezaraďovať ľudí do škatuliek, lebo „duše, ako dobré víno, sa časom zlepšujú“ (sv. Josemaria Escrivá), keď ich podporujeme svojou dôverou a milujeme ich, lebo „Nikoho nemožno skutočne poznať, ak ho nemilujeme.“, ako povedal sv. Augustín.

Keď vidíme, že niekto slabne alebo ochabuje, povzbuďme ho vo vytrvalosti a dôvere. Veď byť odvážnym znamená i byť tým, ktorý povzbudzuje a nadchýna. To sú vlastnosti, ktoré dnes veľmi potrebujeme.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Pán nazval svojich učeníkov soľou zeme, pretože nebeskou múdrosťou ochucovali srdcia ľudí, ktoré diabol urobil mdlými.“ (sv. Chromácius)
  • V čase prvých obrátení pohanov si teda Barnabáš uvedomil, že prišla Šavlova hodina. Keďže Pavol odišiel do svojho rodného mesta Tarzu, vybral sa ho tam hľadať. Takto v tej dôležitej chvíli Barnabáš akoby navrátil Pavla Cirkvi.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • V súlade so spoločenskou prirodzenosťou človeka dobro každého jednotlivca nevyhnutne súvisí so spoločným dobrom. Spoločné dobro možno definovať iba vo vzťahu k ľudskej osobe: „Nežite len sebe, uzavretí sami do seba, ako by ste už boli ospravodlivení, ale keď sa schádzate, hľadajte to, čo je na osoh všetkým.“ (KKC 1905)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie