Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.“ (Mt 10, 7-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme apoštola Barnabáša – pôvod mena: z aramejčiny Bar nebuch – syn útechy; tiež z hebrejského Bar nabhá – syn proroctva. Barnabáš, pôvodným menom Jozef, pochádzal z Cypru. Keď prijal kresťanstvo, celý svoj majetok odovzdal apoštolom. Zaznamenávajú to Skutky apoštolov: Jozef, apoštolmi nazvaný Barnabáš, to znamená Syn útechy, levita, rodom z Cypru, predal pozemok, ktorý mal a peniaze priniesol a zložil k nohám apoštolov (porov. Sk 4, 36 – 37). Bol to Barnabáš, ktorý po prvý raz uviedol novoobráteného Pavla do kresťanskej obce v Jeruzaleme. Bol človekom dobrým, plným Ducha Svätého a viery (porov. Sk 11, 24). Bol vyslaný apoštolmi do Antiochie Sýrskej, aby tam riadil a posilňoval kresťanov. Vyhľadal Pavla v Tarze a spolu s ním spolupracoval celý rok. Bol jeho spoločníkom na jeho prvej misijnej ceste v Malej Ázii (porov. Sk 13, 1 – 14, 27). Podľa tradície po Jeruzalemskom koncile (Sk 15, 2n.) sa vrátil na Cyprus, kde viedol apoštolskú činnosť ako prvý biskup a pastier tohto ostrova. Pôsobil v Ríme, Alexandrii, Miláne. Podľa tradície okolo r. 60 v Salamine zomrel mučeníckou smrťou, bol ukameňovaný. Hoci nepatril do kolégia dvanástich apoštolov, Cirkev mu udelila čestný titul apoštol. Je spolupatrónom miest Florencie a Milána, kde podľa podania učil. Je orodovníkom proti hádkam, sporom, smútku; tiež ochranca proti ľadovcovej búrke. V ikonografii je zobrazený ako starší muž s dlhou bradou v tunike a plášti alebo v biskupskom odeve, niekedy dokonca ako kardinál. Jeho atribútmi sú: evanjeliár, pergamenový zvitok, olivová ratolesť, halapartňa, model kostola

Bol dobrým človekom, plný Ducha Svätého a viery, a tak sa k Pánovi pridalo veľa ľudí” (Sk 11, 23 – 24). Jeho apoštolská horlivosť bola príkladom, pretože uvádzal do praxe Majstrovo prikázanie: „Choďte a hlásajte toto posolstvo: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo (Mt 10, 7).

„Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal“ (Sk 13, 2), ohlasoval Duch Svätý: išli na Cyprus a do Malej Ázie a veľmi trpeli pre svojho Pána. Mali rozdielne názory a dokonca sa rozišli kvôli Markovi, ktorý v polovici cesty odišiel a Pavol ho neprijal na ďalšiu cestu; Barnabáš však vedel Markovi dôverovať a neskôr ho uvidíme ako veľkého spolupracovníka Petra a Pavla.

Naučme sa nezaraďovať ľudí do škatuliek, lebo „duše, podobne ako dobré víno, sa časom zlepšujú“ (sv. Josemaría), keď ich podporujeme svojou dôverou a milujeme ich, lebo „nikoho nemožno skutočne poznať, ak ho nemilujeme“ (sv. Augustín).

Keď vidíme, že niekto slabne alebo ustupuje, vytrvajme tak ako Barnabáš, ktorého menovec znamená aj „statočný muž a ten, kto povzbudzuje a nadchýna.“ To sú vlastnosti, ktoré dnes veľmi potrebujeme. Preto sa obraciame na Pána so slovami kolekty: „Bože, ty si poslal svätého Barnabáša, plného viery a Ducha Svätého, obrátiť národy k viere, daj, prosíme, aby sa Kristovo evanjelium, ktoré on tak neochvejne šíril, stále s vierou ohlasovalo slovami i skutkami.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie