Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:
Ježiš povedal: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo
mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás
jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slovu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby
boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno,
aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli
moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty
poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola
v nich a aby som v nich bol ja“
(Jn 17,20-26).

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes sa Ježiš modlí za učeníkov všetkých čias, tých vtedajších aj tých, ktorí ešte len
prídu vďaka svedectvu kresťanov všetkých generácií: „neprosím len za nich, ale aj za
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ (Jn 17,20). Ježišova túžba tiež zahŕňa nielen
rozšírenie Božieho kráľovstva, ale aj jeho jednotu: „aby všetci boli jedno, ako ty,
Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,21). A toto “všetci” sa opäť vzťahuje na kresťanov
všetkých čias a všetkých častí sveta: všetci žijú v spoločenstve s jediným pravým
Bohom v lone jednej Cirkvi.
Jedným z učeníkov, za ktorých sa Ježiš modlil, bol aj svätý Bernard z Clairvaux
(1090 – 1153), veľký obnoviteľ kresťanského života a mníšstva na začiatku druhého
tisícročia. Svojím pohľadom a myšlienkami zasvätenými Kristovi sa svätý Bernard
modlil a pracoval na jednote Cirkvi, usiloval sa o bratské spoločenstvo a skutočne
kresťanský život a rozširovanie Božieho kráľovstva. Svätý Bernard, zakorenený v
láske k Bohu, nabádal svojich mníchov, aby žili v láske, aby budovali jednotu medzi
sebou a jednotu Cirkvi: „Milujme sa navzájom, lebo sami sme milovaní: je to v našom
záujme a záujme všetkých ľudí. Čo milujeme, v tom spočívame; koho milujeme, tomu
ponúkame svoj pokoj. Milovať Boha znamená mať lásku; byť milovaný Bohom
znamená slúžiť láske.”
Svätý Bernard sa prihlásil do božej školy a služby, nadviazal na učenie svätého
Benedikta sa a ukázal nám dôležitosť komunitného života v kresťanskej viere.
Hľadajme aj my cesty, ako sa priblížiť k druhým, ako budovať jednotu a tak
napomáhať vyslyšať tú Ježišovu modlitbu, ktorú vyriekol aj za nás.

Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie