Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. (Jn 10,11-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, ktorý žil v 7. až 8. storočí. V centre liturgie, v dnešnom evanjeliu, zaznievajú Kristove slová: svojím umučením a smrťou sa zjavil ako Pastier, ktorý položí život za svoje ovce, a svojím zmŕtvychvstaním nám dal istotu, že žije naveky a vedie svoje stádo k večnému životu.

Univerzálna Cirkev je stelesnená v diecézach a jej pastoračné poslanie pulzuje vo farnostiach. Farnosť je malou súčasťou Cirkvi: súčasťou tohto veľkého „stáda“, ktoré s vierou a nádejou hľadí na Dobrého pastiera. Pápež František nám hovorí: „farnosť nie je zastaraná inštitúcia; práve preto, že má veľkú flexibilitu, môže nadobudnúť celkom iné kontúry v závislosti od otvorenosti a misijnej tvorivosti farára a spoločenstva“.

V dnešnej liturgii sa Kristus považuje nielen za „pastiera“, ale aj za toho, kto „položí svoj život za ovce“. Týmto spôsobom Ježiš spája dve rôzne a mimoriadne významné metafory. Obraz „pastiera“ je v kontraste s obrazom „obete“ a slúži na zdôraznenie Ježišovho hlbokého záujmu o svoje stádo, teda o nás, až po úplné položenie seba samého za našu spásu: „Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ (Jn 10, 11). Bonifác nám, ako svätý pastier, v jednom zo svojich listov hovorí: „Nie sme nemými psami, ani tichými pozorovateľmi, ani žoldniermi, ktorí utekajú pred vlkmi, ale sme usilovnými pastiermi, ktorí bdejú nad Kristovým stádom“.

Je na nás, aby sme v Ježišovi spoznali jediného Pána, nasledovali „jeho hlas“ (Jn 10, 4) a nepripisovali tieto vlastnosti akejkoľvek ľudskej márnomyseľnosti, ktorá sa skrátka „nestará o ovce“ (Jn 10, 13), ale len o svoj vlastný záujem.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Plne vyznávam čistotu svätej katolíckej viery a s pomocou Božou chcem zostať v jednote tejto viery, v ktorej nepochybne spočíva všetka spása kresťanov“ (Svätý Bonifác)

„Bonifácovo statočné svedectvo je pozvaním prijať Božie Slovo do našich životov, vášnivo milovať Cirkev a hľadať jednotu okolo Petrovho nástupcu“ (Benedikt XVI.)

Dobrý pastier má byť príkladom a vzorom („formou“) pastorálnej služby biskupa. Biskup, vedomý si vlastných slabostí, „môže mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. Nech sa nezdráha vypočuť podriadených, o ktorých sa stará ako o svoje pravé deti… Veriaci zasa majú byť oddaní biskupovi ako Cirkev Ježišovi Kristovi a ako Ježiš Kristus Otcovi“. (KKC 896)

Aplikácia:

  • Počúvam hlas Dobrého pastiera, alebo nasledujem svoju vôľu a vlastné záujmy?
  • Nakoľko ma inšpiruje príklad Dobrého pastiera v službe blížnym?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie