Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Evanjelium:

Ježiš pokračoval: „Nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so
sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo
driemať a zaspali.
O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“
Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa
zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“
Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny. (Mt 25,1-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes oslavujeme svätú Cecíliu, pannu a mučeníčku. Podľa martyrológia známeho ako „Martyrologium
hieronymianum“ bola Cecília rímska šľachtičná, ktorá sa obrátila na kresťanstvo a bola umučená pre
svoju vieru (medzi rokmi 180 a 230). Jej meno je zaradené medzi mučeníkov spomínaných v
eucharistickej modlitbe I. svätej omše.
Podobenstvom o rozvážnych pannách a iných, ktoré neboli, nám Ježiš hovorí, ako môžeme vstúpiť do
Božieho kráľovstva. Rozvážnosť je cnosť: múdry človek, ktorý vo svojom živote meria svoje slová a
koná s pokojom a múdrosťou, je rozvážny; vie predvídať okolnosti, ktoré sa náhle objavia. Medzi dary
Ducha môžeme zaradiť aj dar rozvážnosti.
Rozumné panny mali tento dar Ducha. Pri svojom predvídavom správaní si zabezpečili dostatok oleja.
Bez neho ich nič neprekvapilo, mohli vstúpiť na hostinu. Tie, ktoré sa nesprávali s touto múdrou
obozretnosťou, boli zo zábavy vylúčené.
Svätá Cecília je mladá mučeníčka. Keď („o polnoci“) prišiel Ženích, v čase svojej mučeníckej smrti,
Pán ju našiel prezieravo zaopatrenú olejom viery a horiacou lampou. Jej viera, živená Duchom, nezhasla
pred skúškou. Sprevádzala Ženícha s horiacou lampou viery.
Mystický „Serafínsky doktor“ svätý Bonaventúra, komentujúc tento evanjeliový text, povedal:
„Svietilna je ako lampa: „Myslím, že pannám, ktoré neboli rozvážne, chýbal Boží Duch. Chýbala im
milosť Ducha Svätého, symbolizovaná olejom, bez ktorého nikto nemôže byť spasený.
Rozvážne panny, medzi nimi aj Cecília, dokázali udržať plameň viery zapálený milosťou Ducha
Svätého, keď prišiel Ženích, „vošli s ním na svadbu“ (Mt 25, 10) a nasledovali jeho kroky. Len s
milosťou Ducha Svätého mohli sprevádzať Ženícha… mohli prejsť dverami smrti, aby sa s ním
zúčastnili na večnej Baránkovej svadobnej hostine.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie