Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Evanjelium:

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11,25-30 )

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, na sviatok svätého Františka z Assisi, počujeme vo sv. evanjeliu o Ježišovej modlitbe, v ktorej nám Ježiš odhaľuje svoj blízky vzťah s Otcom a teda tajomstvo trojičného života. Evanjeliová stať končí pozvaním, ktoré Ježiš adresuje všetkým. Tieto tri prvky: modlitba, Najsvätejšia Trojica a pozvanie nachádzame aj v duchovnom portréte svätca, ktorého dnes oslavujeme.

V modlitbe Ježiš zvelebuje Otca, lebo zjavuje tajomstvá Božieho kráľovstva maličkým, čiže jednoduchým a pokorným. Boh im zjavuje hĺbku svojho trojičného života: „A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Mt 11, 27). Sloveso „poznať“ vo Svätom písme  znamená milovať a byť milovaný, darovať sa druhému a byť prijatý. Toto vzájomné „poznanie“ medzi Otcom a Synom je práve Duch Svätý. On je ten, kto skutočne pozná hĺbku Božieho života. Podobne môžeme tvrdiť, že aj Duch Svätý je Láska, Jednota, Povzbudenie, Jazyk… Otca a Syna.

Svätec z Assisi sa vyznačuje svojou malosťou a jednoduchosťou; jeho pokora z neho robí vhodnú pôdu na prijatie tohto zjavenia trojičného tajomstva. V skutočnosti jeho spisy a jeho životopisy poukazujú na jeho hlbokú skúsenosť s tajomstvom trojičného života. Sv. Trojjediný Boh mu dáva „poznať“ seba samého a Sv. František je „poznaný“ Bohom.

Ježišovo záverečné pozvanie je vrcholom všetkého: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Ježiš je dobrotivý a pokorný srdcom a je odpočinkom pre pokorných, ale aj nás všetkých, ktorí sme zaťažení, lebo nie sme dostatočne pokorní. S Ježišom sa učíme pokore. Terajší Svätý Otec pápež František si vybral meno dnešného svätca aj pre jeho jednoduchosť a pokoru, ako to môžeme vidieť z jeho gest a slov. Nech je aj pre nás sv. František povzbudením k pokore.

Aplikácia:

  • Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Ako sa snažím aplikovať tieto slová a prichádzať k Pánovi?
  • Znakom pokory je aj ochota odpustiť druhým. Darí sa mi v tom?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie