Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium:

„Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.““ (Lk 12,13-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes uvažujeme nad obrazom pšeničného zrna, ktoré odumiera a prináša veľa úrody. Je to sám Kristus, a to nielen metaforicky alebo symbolicky, ale doslova. Nejde tu o jednoduché pekné slová. Ježiš nám totiž už vopred dal svoju obetu kríža, čím sa pre nás stal „chlebom“. Kristus sa stal pšenicou, aby sme mohli prijímať ovocie jeho obety a jeho sebadarovania sa.

Svätý Ignác Antiochijský, biskup a mučeník apoštolskej éry (roky 35 – 108 AD), prežil mučeníctvo, ktoré sa nápadne podobá tomu Kristovmu. V prvom rade preto, že podobne ako Majster nenašiel smrť v okamihu. Ježiš od začiatku svojho verejného pôsobenia prezradil, aký bude jeho osud: vedel, kam ide, a očakával hodinu svojej smrti.

Mučenícky biskup z Antiochie putoval ako väzeň dlhou cestou zo Sýrie do cisárskeho Ríma, kde mal byť popravený. Cesta na mučenícku smrť trvala niekoľko týždňov. Počas tejto cesty napísal Ignác 7 krásnych listov rôznym kresťanským spoločenstvám (Efez, Filadelfia, Smyrna…).

Tieto spisy sú privilegovaným svedectvom viery a života prvých kresťanských generácií. Ignác, podobne ako Kristus, veľmi dobre vedel, kam ide. Nadšenie, ilúzia a láska, s akou očakával mučeníctvo, sú pôsobivé.

Je tu aj druhý aspekt mučeníctva svätého Ignáca z Antiochie, ktorý pripomína najmä Ježišovu odovzdanosť. Vo svojom liste „Ad Romanos“ potvrdzuje, že chcel „byť Božou pšenicou, nech ma rozomelú zuby divých zvierat, aby som sa stal čistým chlebom“.

Aké krásne ovocie! – stotožnené s Ježišom, ktorý je ukrižovaný a Ježišom, ktorý sa nám dáva v Eucharistii. Prešli stáročia a nikdy nám nechýbalo ovocie Eucharistie: Boh to pre nás urobil oveľa ľahšie ako pre svätého Ignáca! Dúfajme, že nám nechýba ani túžba a nadšenie svätého Ignáca z Antiochie!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie