Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA

Evanjelium:

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,25-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého Jána XXIII., pápeža, ktorý od svojich 14 rokov patril k Františkánskemu svetskému rádu, tzv. terciárom.  (SFO). Jeho život bol dlhou cestou, ktorá sa začala v jednoduchosti jeho roľníckej rodiny. Jednotlivé etapy boli: bohoslovec v seminári, kňaz, biskupský sekretár, duchovný vodca a profesor cirkevných dejín v seminári, diplomat, kardinál, nuncius pápeža Pia XII. vo Francúzsku, benátsky patriarcha, pápež a iniciátor Druhého vatikánskeho koncilu.

Na tejto ceste bol predovšetkým dobrým pastierom, o ktorom platilo to, čo dnes pápež František vyžaduje od duchovných pastierov: „aby bolo pastiermi s vôňou oviec, uprostred stáda.“ Nepatril k tým, ktorí – ako hovorí dnešné evanjelium –  buď obídu alebo bez zastavenia pokračujú ďalej, keď uvidia človeka, ktorého prepadli zbojníci a nechali opusteného na kraji cesty. Sv. Ján XXIII. bol pastierom svojou dobrotou srdca, úsilím o pokoj ale i úsmevom a humorom, ktorými zasahoval všetky vrstvy spoločnosti, aj tých, čo žili na periférii.  

V dnešnom podobenstve Ježiš tvrdo kritizuje kňazov a levitov za to, že sa nezastavili pri nešťastníkovi, ktorého stretli na ceste. Boli asi presvedčení o tom, že plnenie služby v chráme Bohu stačí a nemusia sa už starať o druhých, zvlášť o núdznych. Ježiš nám zároveň v tomto podobenstve o milosrdnom Samaritánovi dáva príklad, aby sme aj my robili podobne ako urobil on. Ježiš týmto chváli všetkých tých, ktorí sa vedia priblížiť k druhým. Keď sa totižto priblížime k niekomu, kto je ďaleko, kto je iný, stávame sa mu nielen blízkymi ale aj „blížnymi“ v duchu evanjelia. Osoba svätého Jána XXIII. je pre nás vynikajúcim vzorom. On ľudí na okraji spoločnosti nevnímal ako vyvrheľov, ale jednoducho ako bratov. Vždy hovoril: Priblížme sa jeden k druhému, spoznajme sa, milujme sa navzájom, a tak odpovieme na Ježišovu modlitbu: “Aby všetci boli jedno”.

Aplikácia:

  • Pre koho sa môžem dnes stať blížnym? Komu sa môžem priblížiť a pomôcť?
  • Dnes poprosím v modlitbe sv. Jána XXIII, aby mi vyprosil dar jednoduchosti a pokoja.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie