Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. (Lk 7, 11-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Príbeh o vzkriesení naimského mládenca nám prináša iba Lukášovo evanjelium. Je to jeden z troch evanjeliových príbehov, kde Ježiš oživuje mŕtveho človeka. Lukáš píše, že keď Pán Ježiš vošiel do mesta Naim, práve vynášali mŕtveho. Bol to naozaj smutný sprievod. Žena, ktorá už stratila manžela, teraz prišla aj o jediného syna a jediný prostriedok svojej obživy.

Údel vdovy, v tých časoch často pomerne mladej ženy, bol obzvlášť ťažký v dobe, kedy ešte nejestvovala nijaká  sociálna starostlivosť a vdova bola do veľkej miery odkázaná na samú seba. Sám Ježiš je hlboko dojatý jej ťažkou situáciou. „Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“

Na tomto mieste Lukáš po prvýkrát označuje Ježiša ako “Pána”, čo je titul vyhradený pre samotného Boha. Ježiš pristúpi k nosidlám, povie nosičom, aby sa zastavili, a potom prikáže mládencovi: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Podobne ako v iných príbehoch je slovo “vstaň” rovnaké ako to, ktoré sa používa na opis Ježišovho zmŕtvychvstania. Vstal zmŕtych. Ježiš prišiel, aby prinášal život. Ježiš privádza k životu aj nás. Človek však žije naplno, iba ak je naplnený láskou. A pravá láska sa prejavuje v službe blížnym, zvlášť chudobným.

Dnešný svätec svätý Ján Zlatoústy učil svojich veriacich, že Krista nájdu nielen v liturgii ale aj v službe chudobným. Hovorí: “Ten istý, čo povedal: “Toto je moje telo” a svojím slovom uskutočňoval to, čo hovoril, povedal aj: „Bol som hladný a nasýtili ste ma.“

Aplikácia:

  • Pán Ježiš chce oživiť aj môj duchovný život. Ktoré čnosti sú vo mne mŕtve a potrebujú nový život?
  • Viem o nejakej chudobnej rodine alebo človeku, ktorému by som dnes mohol pomôcť? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie