Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU a spoločníkov, mučeníkov 

Evanjelium:

Ježiš začal hovoriť veľkňazom, zákonníkom a starším v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?“ A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. (Mk 12, 1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán pozýva rozjímať o svojej vinici: „Istý človek vysadil vinicu…. prenajal vinohradníkom a odcestoval.“ (Mk 12, 1). My všetci sme vinohradníci, či nájomníkmi tejto vinice. Vinicou je náš vlastný život, Cirkev, ba i celý svet. Boh čaká, že budeme prinášať ovocie. Prvým ovocím je ovocie našej svätosti, čiže našej túžby pripodobniť sa čo najviac Pánovi. Potom je to naša angažovanosť v Cirkvi a jej misii, čiže záujem o vydávanie svedectva, ktoré ľudí priťahuje ku Kristovi a povzbudzuje k dobru. A nakoniec je to aj záujem o svet, ktorý chceme urobiť lepším svojou zodpovednou a statočnou prácou, záujmom o spoločné dobro a budovanie vzťahov. Akí sme však nájomníci? Sme tí, čo tvrdo a poctivo pracujú a sú pripravení ukázať ovocie svojej práce, alebo sa cítime podráždení, keď Cirkev čosi od nás žiada, konkrétne ovocie svätosti, lásky a dobra?

Pápež Benedikt raz povedal: „Všetci môžeme byť “dobrými pastiermi” a “rybármi” ľudí. Prosme preto Pána, aby nám pomohol prinášať ovocie, ktoré bude trvalé. Len tak sa náš svet, toto slzavé údolie premení na Božiu záhradu”.

Ježiš týmto podobenstvom predpovedal svoj vlastný osud. On je ten jediný, milovaný Syn, ktorého poslal majiteľ vinice k nájomníkom, a ktorého oni „chytili, zabili a vyhodili z vinice. “ No on je aj ten „kameň, čo stavitelia zavrhli, a ktorý sa stal „kameňom uholným.“ On je dôvodom, prečo máme konať dobro a žiť lásku – lebo sa mu máme podobať a byť znakom jeho živej prítomnosti vo svete. Ježiš používa naše ústa, aby povzbudzoval a dodával nádej, naše ruky, aby pomáhal a slúžil, naše nohy, aby navštevoval osamelých a naše srdce, aby miloval všetkých.

Aplikácia:

Som si vedomý toho, že aj Boh aj odo mňa čosi očakáva?

Komu môžem dnes poslúžiť? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie