Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli,
zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí
jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov
zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite
kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý
a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo
smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo
nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.‘“
(Mt 25,31-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď slávime spomienku svätého Martina z Tours, liturgia nás pozýva zamyslieť sa nad
týmto konkrétnym úryvkom Evanjelia podľa Matúša. Táto pasáž nám hovorí o konci čias,
keď Syn človeka príde, aby súdil a oddelil spravodlivých od nespravodlivých. Na tomto súde
Ježiš odmení spravodlivých tým, že ich pozve, aby zaujali kráľovstvo, ktoré je pre nich
pripravené. Aká je podmienka, aby mohli zdediť toto kráľovstvo? Evanjelium hovorí jasne:
„Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný
a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25,35-36). Odmenení Ľudia však boli prekvapení, veď
Pána nikdy nevideli. A tak sa pýtajú: ako sme ti to mohli urobiť, veď predsa sme ťa nikdy
nestretli? Ježiš im to vysvetľuje slovami: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40).
Presne takto robil Martin, keď bol ešte katechumen. Hovorí sa, že jedného veľmi chladného
dňa stretol pred bránami mesta polonahého trasúceho sa žobráka. Pohnutý súcitom rozdelil
svoj plášť na dve časti a jednu dal chudobnému. Urobil to preto, lebo v tom chudobnom
človekovi videl Krista.
Tak ako svätý Martin, aj my všetci sme povolaní starať sa o chudobných. Toto je naše
povolanie ako kresťanov. V tomto zmysle hovorí pápež František v „Evangelii gaudium“, že
„nik by sa nemal cítiť vyňatý spod povinnosti starať sa o chudobných a venovať pozornosť
sociálnej spravodlivosti“.
Nech sa svätý Martin prihovára za nás, aby sme sa starali o núdznych.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie