Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PÁPEŽA KORNÉLIA A BISKUPA CYPRIÁNA, MUČENÍKOV

Evanjelium:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“ (Jn 17,11b-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime spomienku na dvoch veľmi významných mučeníkov Cirkvi z tretieho storočia. Aj keď podstúpili mučenícku smrť v rôznych rokoch a miestach, pripomíname si ich v jeden deň, lebo obaja sa usilovali o jednotu Cirkvi, za čo sa modlil Ježiš slovami: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my“ (Jn 17,11).

Kornélius bol zvolený za pápeža v roku 251, v dobe krutých prenasledovaní kresťanov. Vyznačoval sa pokorou, rozvážnosťou a čnostným životom. Počas jeho pontifikátu sa riešil   najmä problém „lapsi“ (tých, ktorí odpadli od viery pre obavu z mučeníctva): pred tvrdosťou schizmy, ktorej pôvodcom bol Novacián, Cirkev dávala prednosť milosrdenstvu a prijatiu hriešnika. Kornéliov pontifikát však trval krátko: v jeho druhom roku bol Kornélius uväznený cisárom Gallusom a poslaný do vyhnanstva do Civitavecchia, kde v nasledujúcom roku zomrel. Jeho telo bolo prenesené do Ríma a pochované v katakombách sv. Kalixta.

Cyprián sa narodil v Kartágu okolo roku 200 v pohanskej rodine. Pohnutý príkladom a slovami pravdy zbožného kňaza Caecília, sa stal kresťanom, bol pokrstený a celý svoj majetok venoval na pomoc chudobným. Zakrátko potom bol vysvätený na kňaza a v roku 248 sa stal biskupom svojho mesta. Počas veľmi ťažkej doby dokázal múdro spravovať svoju africkú cirkev a veľmi sa snažil o dosiahnutie jednoty v Cirkvi. V správe o jeho mučeníctve sa nachádza obdivuhodný záznam súdneho procesu popisujúci jeho pokojné a statočné vyznanie a opis jeho mučeníctva, odpustenie a obdarovanie kata, ktorý ho sťal, 25 zlatými mincami… Prosme nášho Pána, ktorý postavil sv. Kornélia a sv. Cypriána na čelné miesta v Cirkvi ako obetavých pastierov a odvážnych mučeníkov, aby na ich príhovor posilnil našu vieru a vernosť a aby sme neochabovali v snahe o dosiahnutie jednoty v Cirkvi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie