Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA

Evanjelium:

„Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“
Lk 10,1-9

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime pamiatku svätého Timoteja a svätého Tita, biskupov. Vyznamenali sa práve tým, že
odpovedali Pánovi svojim „áno“. Aká radosť pre nás všetkých je vidieť veľkodušnosť a obetavosť týchto
dvoch učeníkov svätého Pavla. Pri svojom kázaní sa stretli s ťažkosťami, ale zostali verní, dokázali sa
vzchopiť a vydali svedectvo.
„Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako
baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv… “ Tu sú dve kľúčové slová, ktoré títo svätí určite prežívali: modlitba (prosba k Pánovi, aby mnohí zostali ich učeníkmi) a štedrosť srdca, aby ho mohli
nasledovať.
Aj dnes sme Pánom povolaní vydávať svedectvo. Vyzýva nás, aby sme boli jeho „spolupracovníkmi“.
Pavol mal tiež spolupracovníkov. To poukazuje, že nerobil všetko sám, ale spoliehal sa na dôveryhodných
ľudí, ktorí sa podieľali na jeho, či skôr spoločnom úsilí a zodpovednosti, ako povedal raz pápež Benedikt
XVI.
Svätý Timotej a svätý Títus dokázali priniesť evanjelium na rôzne miesta v Malej Ázii a zároveň
utvrdiť vo viere viaceré kresťanské spoločenstvá, ktoré potrebovali ich podporu, aby mohli napredovať
v láske a viere.
„Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja,
váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám.“ Pokoj je ovocím ohlasovania evanjelia. Kamkoľvek títo
svätí išli, prinášali Pánov pokoj. Bolo by krásne, keby sme mohli každému, kdekoľvek by sme sa nachádzali,
priniesť pravý Pánov pokoj.
Aby sme sami mali vo svojom srdci a živote pokoj, svätý Augustín odporúča: „Ak chceš byť
mierotvorcom medzi dvomi svojimi rozhádanými priateľmi, začni prácu na dosiahnutí pokoja so sebou
samým; mal by si najprv upokojiť seba samého vo svojom vnútri, kde sa možno každý deň hádaš a hašteríš
sám so sebou.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie