Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIKENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO

Dnes uvažujeme nad obrazom pšeničného zrna, ktoré odumiera a prináša veľa úrody.

Evanjelium:

„Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak
odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete,
zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj
služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“
Jn 12,24-26

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes uvažujeme nad obrazom pšeničného zrna, ktoré odumiera a prináša veľa úrody. Je to
sám Kristus, a to nielen metaforicky alebo symbolicky, ale doslova. Nejde tu o jednoduché, pekné
slová. Ježiš nám totiž už vopred dal svoju obetu kríža, čím sa pre nás stal „chlebom“. Poznáme Jeho
slová, ktoré vyslovil vo Večeradle. Kristus sa stal pšenicou, aby sme ju mohli jesť a prinášať ovocie!
Svätý Ignác Antiochijský, biskup a mučeník apoštolskej éry (35 – 108 AD), prežil mučeníctvo,
ktoré sa nápadne podobá tomu Kristovmu. V prvom rade preto, že podobne ako Majster nenašiel
náhodnú smrť. Ježiš od začiatku svojho verejného pôsobenia prezradil, aký bude jeho osud: vedel,
kam ide, a očakával túto „svoju hodinu“. Biskup z Antiochie cestoval ako väzeň zo Sýrie do cisárskeho
Ríma, kde mal byť popravený. Cesta na mučenícku smrť trvala niekoľko týždňov. Počas tejto cesty
napísal Ignác 7 krásnych listov rôznym kresťanským spoločenstvám. Tieto spisy sú privilegovaným
svedectvom viery a života prvých kresťanských generácií. Ignác, podobne ako Kristus, veľmi dobre
vedel, kam ide. Nadšenie, viera a láska, s akými očakával mučeníctvo, sú pôsobivé.
Existuje aj druhý aspekt mučeníctva svätého Ignáca Antiochijského, ktorý pripomína najmä
Ježišovu odovzdanosť. Vo svojom liste „Ad Romanos“ potvrdzuje, že chcel „byť Božou pšenicou, nech
ma rozomelú zuby divých zvierat, aby som sa stal čistým chlebom“. Je to krásny obraz, v ktorom sa
akoby stotožňuje s Ježišom – Ukrižovaným a obetovaným nám v Eucharistii.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie