ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.“ Mk 1,29-39

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjelium môžeme vidieť, ako si Ježiš delí čas, mohli by sme povedať pracovný čas, ktorý má. Vidíme ho, ako sa modlí, na druhej strane, ako sa jeho modlitba prejavuje v jeho konaní – skutkoch. Z modlitby do akcie. Z kontemplácie do akcie. Modlitba a práca. Byť s Bohom a byť aj medzi ľuďmi.

Vidíme Ježiša, ktorý sa telom i dušou zasvätil svojej úlohe. Je Mesiáš a Spasiteľ. Uzdravuje chorých. Utešuje smutných, vyháňa démonov a káže. Ľudia mu prinášajú chorých a ľudí posadnutých zlými duchmi. A všetci chcú počuť jeho slová. Jeho učeníci mu hovoria: „Všetci ťa hľadajú.“ (Mk 1,37).

Často musel konať, ale popri tom bolo pre neho potrebné a dôležité nájsť si osamelé miesto, kde mohol spočinúť v modlitbe. „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1,35). Na iných miestach Písma nájdeme zmienku i o tom, že Ježiš sa modlil nie len včasráno, ale i v iných momentoch dňa, či v noci. Vedel si rozdeliť čas, aby jeho pracovné dni mali správnu rovnováhu medzi prácou a modlitbou.

Často zvykneme hovoriť, že nemáme čas. Sme zaneprázdnení našimi domácimi úlohami, činnosťou, povinnosťami. Kde nájsť na to všetko čas? – pýtame sa. A niekedy poľavíme, napríklad v našej modlitbe. Robíme veľa dôležitých vecí, ale niekedy zabudneme na tú najdôležitejšiu, ba priam nevyhnutnú – na modlitbu. Musíme nastoliť rovnováhu, aby sme dokázali urobiť to prvé bez toho, aby sme to druhé vo svojom živote nezanedbali.

Svätý František hovorí: „Musíme pracovať verne a oddane, bez toho, aby sme hasili ducha svätej modlitby a oddanosti, ktorej treba podriaďovať svetské veci.“

Možno by sme si len mali trochu lepšie zorganizovať život. Byť disciplinovanejší, dôslednejší. Vieme, čo je dôležité. Vieme i to, čo je nevyhnutné?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temn

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie