Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5,17-19).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počujeme Pána hovoriť: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17). Ježiš potvrdzuje, že Starý zákon je platnou súčasťou Božieho zjavenia: Boh sa najskôr dával poznať prostredníctvom prorokov a vyvolený ľud sa schádzal po sobotách v synagóge, aby Božie slovo počúval. Dobrý Žid poznal Písmo a uvádzal ho do praxe. A tak aj my, kresťania, sme pozvaní rozjímať nad textami Písma, hoc aj každý deň. V Ježišovi Kristovi máme totiž plnosť Zjavenia: On, Božie Slovo, stal sa telom a prebýval medzi nami (porov. Jn 1, 14), aby sme poznali, že je Bohom a že nás miluje. Boh ale zároveň túži po odpovedi na svoju lásku, ktorá sa prejavuje plnením jeho učenia: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). „Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké“ (1Jn 5, 3), píše evanjelista Ján. Zachovávať Božie prikázania znamená ctiť si Boha aj svojimi skutkami čo zhŕňa dvojité prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu.

Zároveň nám Ježiš prostredníctvom evanjelistov ukazuje, aký dôležitý je náš dobrý príklad: Svätý Ján píše „Kto hovorí: „Poznám ho“, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy.” (1Jn 2, 4). „Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.“ (Mt 5,19).

Priatelia, buďme si istí, že dobrý príklad je prvým krokom akéhokoľvek kresťanského apoštolátu. Priatelia, prajem Vám krásny požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie