Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5,17-19)

Zamyslenie:

Dnes počúvame ako Pán hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5,17). V dnešnom evanjeliovom texte nás Ježiš učí, že Starý zákon je súčasťou Božieho zjavenia: Najskôr sa Boh dal poznať ľuďom prostredníctvom prorokov. Vyvolený ľud sa zhromažďoval v soboty v synagógach, aby počúval Božie slovo. Tak ako dobrý Žid poznal Sväté písmo a uskutočňoval ho, aj my kresťania by sme mali často – ak je to možné každý deň – rozjímať o Svätom písme.

V Ježišovi sa naplnilo Zjavenie. On je tým Slovom, Božím Slovom, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami (porov. Jn 1,14), aby nám umožnilo spoznať, že On je Boh a ako nás miluje. Boh očakáva od človeka odpoveď lásky, ktorá sa prejavuje uskutočnením jeho výzvy: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14,15).

Dobré vysvetlenie dnešného evanjelia máme v Prvom Jánovom liste: „Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké“ (1 Jn 5,3). Keď zachovávame Božie prikázania, znamená to, že Boha skutočne milujeme prostredníctvom konania našich skutkov. Láska nie je iba pocit; láska si vyžaduje aj činy, skutky konané z lásky; láska znamená uskutočňovanie dvojitého princípu dobra.

Ježiš nám hovorí aj o zlobe pohoršenia: „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší“ (Mt 5,19). Lebo – ako hovorí sv. Ján – „Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy“ (1 Jn 2,4). Súčasne nám Ježiš ukazuje, aký dôležitý je dobrý príklad: „Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ Dobrý príklad je základným prvkom kresťanského apoštolátu.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Aj tie najpríjemnejšie príkazy zhorknú, keď sú vynucované tyranským a krutým srdcom; ale stanú sa najmilšími, keď sú nariadené láskou.“ (sv. František Saleský)
  • „Zákon je múdrosť. Múdrosť je umenie byť ľudským, umenie byť schopným žiť dobre a byť schopným dobre umrieť. A človek môže dobre žiť a dobre zomrieť iba vtedy, keď prijíma pravdu, ktorá mu ukazuje cestu.“ (Benedikt XVI.)
  • „Dokonale splniť Zákon mohol iba božský Zákonodarca narodený pod zákonom v osobe Syna. V Ježišovi sa už Zákon nejaví ako vytesaný do kamenných tabúľ, ale vpísaný „do srdca“ (Jer 31, 33)…“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 580)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie