Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 17. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

          Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“ (Mt 13, 44-46)

Zamyslenie:

          Matúš nám dnes predkladá dve podobenstvá o nebeskom kráľovstve. Ohlasovanie Kráľovstva má podstatný význam v Ježišovom kázaní a v nádeji vyvoleného národa. Je však zrejmé, že podstata tohto kráľovstva nie je väčšinou pochopená. Nepochopil to ani Sanhedrín, ktorý ho odsúdil na smrť, nepochopil to ani Poncius Pilát či Herodes a spočiatku to nechápali ani jeho učeníci. Iba u kajúceho lotra, ktorý visel na kríži spolu s ním, môžeme nájsť pochopenie, ktoré Ježiša žiada, keď hovorí: “Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva” (porov. Lk 23, 42). Obaja boli obvinení ako zločinci a čakala ich smrť, ale kajúci lotor z neznámeho dôvodu spoznáva Ježiša ako Kráľa kráľovstva, ktoré príde po tejto strašnej smrti. Môže to byť len duchovné kráľovstvo.

          Vo svojom prvom kázaní Ježiš hovorí o Kráľovstve ako o ukrytom poklade, ktorého nájdenie spôsobí nálezcovi veľkú radosť a podnieti ho kúpiť pole, aby sa z neho mohol tešiť navždy: “z radosti ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi” (Mt 13, 44). Zároveň však platí, že na dosiahnutie kráľovstva je potrebné hľadať ho s túžbou a úsilím, a to až do tej miery, že človek predá všetko, čo môže mať: “Keď nájde drahocennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju” (Mt 13, 46). “Na čo naráža, keď hovorí, že hľadajte, a kto hľadá, nájde? Odvážim sa povedať, že má na mysli perly a perlu. Perlu, ktorú získava ten, kto sa všetkého vzdal a prijal, že všetko stratí” (Origenes).

Kráľovstvo je pokoj, spravodlivosť a sloboda. Dosiahnuť ho je zároveň Božím darom a ľudskou zodpovednosťou. Pred veľkosťou tohto Božieho daru si uvedomujeme nedokonalosť a nestálosť nášho vlastného úsilia, dosť často zničeného našimi hriechmi, našimi vojnami a zlobou, ktorá sa zdá neprekonateľná. Napriek tomu musíme mať dôveru, pretože Bohu nič nie je nemožné.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie