Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
Ježiš znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho
v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela.
Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť
(Mk 3,1-6).

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes nám Ježiš hovorí, že konať dobro máme vždy: Neexistuje čas, keď je treba robiť dobro,
a čas, keď možno druhých prehliadať. Láska, ktorou nás Boh zahŕňa nás vedie k
uskutočňovaniu najväčšieho prikázania, ktoré nám Ježiš zanechal: „Nové prikázanie vám
dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom
milovali“ (Jn 13,34). Ježiš neruší Mojžišov zákon, ani ho nekritizuje, keďže on je ten prvý,
kto dodržiava jeho nariadenia a chodí v sobotu do synagógy; Ježiš však kritizuje spôsob
výkladu Zákona, ktorú zastávali jeho učitelia a farizeji. Výklad, ktorý nenecháva priestor pre
milosrdenstvo.
Ježiš Kristus prišiel ohlasovať evanjelium spásy, ale tí, ktorí mu neuverili, stávajú sa jeho
protivníkmi a hľadajú proti nemu najrôznejšie zámienky: „Tam bol človek s vyschnutou
rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať“ (Mk 3,1-2). Ako
svedkovia Ježišovej moci a veľkej milosti, sme svedkami aj tvrdosti srdca tých, ktorí sa
domnievajú, že pravda je na ich strane. Cítili radosť, keď si uvedomili, že vyschnutá ruka
toho úbožiaka bola uzdravená? Naopak, ešte viac sa zatvrdili a ponáhľali sa uzavrieť dohodu
s Herodesovými prívržencami – svojimi prirodzenými nepriateľmi – a nájsť spôsob, ako
Ježiša zničiť.
Ježiš však svojím činom odstraňuje okovy, ktorými učitelia Zákona a farizeji spútavali
sobotu, a zároveň jej dáva jej pravý význam: deň spoločenstva Boha a človeka, deň
oslobodenia z otroctva, deň záchrany pred zlými silami. Svätý Augustín hovorí: „Kto má
pokoj vo svedomí, je pokojný a tento pokoj je sobotou jeho srdca.“ S Ježišom Kristom sa
sobota stáva predchuťou nastávajúceho daru našej nedele.
Priatelia, prajem vám požehnaný deň +

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie