Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

 Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“ (Lk 11,42-46)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme vidieť, ako nám Pán Ježiš dáva niekoľko ponaučení: medzi nimi hovorí o desiatku a tiež o súdržnosti, ktorú musia mať vychovávatelia (rodičia, učitelia a všetci veriaci kresťania).

V dnešnej svätej omši sa učenie z Lukášovho evanjelia objavuje v trochu syntetickej podobe, ale Matúšove paralelné pasáže (23, 1…) sú obsiahlejšie a konkrétnejšie. Celá myšlienková línia nášho Pána vyvodzuje, že v srdci a duši našej činnosti musí byť spravodlivosť, láska, milosrdenstvo a viera (porov. Lk 11, 42). Starozákonný desiatok a naša súčasná spolupráca s Cirkvou podľa zákonov a noriem sa riadia tým istým princípom. Bez ohľadu na to, uplatňovať princíp záväzného zákona na malé veci – ako to robili zákonníci – je prehnané a nosné: „Beda aj vám, zákonníci! Veď pripravujete neznesiteľné bremená a nakladáte ich na ľudí, zatiaľ čo sami nehýbete ani prstom, aby ste im pomohli” (Lk 11, 46).

Je pravda, že rozumní ľudia môžu ukázať skutočné príklady nezištnosti. Máme nedávnu osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorí zo svojej úrody dali Cirkvi -na bohoslužby a pre chudobných- 10 % (desiatok); s inými, ktorí si vyhradili svoj prvý kvet (svoje najvybranejšie plody) alebo najlepšie ovocie zo svojho sadu; alebo s inými, ktorí prišli obetovať rovnakú sumu, akú minuli na svoju dovolenku; a s ďalšími, ktorí na ten istý účel priniesli len výber zo svojej práce. Dá sa odhadnúť, že všetci si osvojili vplyv Ducha Svätého. Láska je vynaliezavá; z maličkostí dokáže vytiahnuť radosť a zásluhy pred Bohom.
Dobrý pastier ide pred stádom. Dobrí rodičia sú vzorom na nasledovanie: príklad priťahuje. Dobrí vychovávatelia sa snažia žiť podľa cností, ktoré vyučujú. To je byť dôsledný. Nielen do istej miery, ale naplno: život v blízkosti svätostánku, úcta k Matke Božej, niektoré malé služby doma, šírenie dobrého kresťanského humoru… „Veľké duše vedia využiť malé veci“ (sv. Josemaria).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie