Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU JEDENÁSTEHO TÝDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,1-6.16-18)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš pozýva, aby sme vždy konali tak, aby to bolo na Božiu slávu, aby sme sa páčili Otcovi, lebo preto sme boli stvorení. Katechizmus katolíckej Cirkvi to takto potvrdzuje: „Boh všetko stvoril pre človeka; ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu a miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie.“ Zmyslom nášho života a našou cťou je: byť ako Otec, aby sme sa páčili Bohu. Toto je príklad, ktorý nám zanechal Kristus. Kiež by Otec vydal o každom z nás to isté svedectvo ako o svojom Synovi vo chvíli jeho krstu: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17).

Neúprimnosť úmyslu by bola zvlášť závažná a nezmyselná v prípade modlitby, pôstu a dávania almužny, nakoľko tieto činnosti sú skutkami dobročinnej lásky, to znamená, skutkami, ktoré svojou podstatou patria k viere, čiže sú činnosťami, ktoré konáme z lásky k Bohu.

Preto „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 6,1). Ako by sme sa mohli páčiť Bohu, keby našim prvým úmyslom bolo, aby nás ľudia videli a obdivovali? Nejde o to, aby sme sa skrývali pred inými, aby nás nevideli, ale ide o to, aby sme v prvom rade naše dobré skutky venovali Bohu. Nie je dôležité, ani nie je zlé, ak nás iní vidia; práve naopak: môžeme im dať dobrý príklad jasným svedectvom našich skutkov.

Ale čo je veľmi dôležité, je skutočnosť, že za našimi skutkami môžeme vidieť Boha. Preto musíme „pozorne skúmať naše skutočné úmysly vo všetkom, čo konáme, a vidieť, že nehľadáme naše vlastné záujmy, ak sa pokúšame skutočne slúžiť Pánovi“ (sv. Gregor Veľký).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Ak bol v tebe zapálený aj ten najmenší ohník Božej lásky, neponáhľaj sa ukazovať ho. Neber ho navonok do ľadového závanu. Maj dvere pece zatvorené, aby nezhasol.“ (sv. Karol Boromejský)
  • „Akýkoľvek skutok pokánia má cenu v Božích očiach iba vtedy,  keď je prejavom úprimne ľutujúceho srdca. Pravou odmenou nie je obdiv iných, ale priateľstvo s Bohom.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • „Ježiš Kristus robil vždy to, čo sa páčilo Otcovi. Stále žil v dokonalom spoločenstve s ním. Takisto aj jeho učeníci sú povolaní, aby žili pred tvárou Otca, „ktorý vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 6), a boli „dokonalí, ako je dokonalý… nebeský Otec“ (Mt 5, 48). (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 1693)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie