Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“ (Lk 11, 29-32)

Zamyslenie:

Ježiš dnes vysvetľuje, že znamenie, ktoré dá „zlému pokoleniu“, je znamenie Jonášovo, čiže on sám. „Ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.“ ( Lk 11,30). Tak ako sa Jonáš nechal vyhodiť cez palubu do mora, keď zúrila veľká búrka, aby zachránil život námorníkov na lodi, tak obrazne sa aj Ježiš nechal „hodiť cez palubu“, aby upokojil búrku hriechu, ktorá ohrozovala ľudské životy. Tak ako Jonáš strávil tri dni v bruchu veľryby predtým, ako sa opäť dostal na suchú zem, tak Ježiš strávil tri dni v útrobách zeme predtým, ako vyšiel z prázdneho hrobu (porov. Mt 12,40).

Znamenie, ktoré Ježiš dá „zlému pokoleniu“ je znamenie
jeho smrti a zmŕtvychvstania. Jeho smrť, slobodne prijatá, je znakom
neuveriteľnej Božej lásky k nám: Ježiš dal svoj život, aby zachránil náš
vlastný. Jeho vzkriesenie z mŕtvych je znakom jeho božskej sily. Toto je
najsilnejšie a najdojemnejšie  znamenie, aké kedy bolo ľudstvu dané.

Ježiš je však „Jonášovým znamením“ ešte aj v inom zmysle. Jonáš je prorokom pokánia. Na jeho slová: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude zničené“ (Jon 3,4) sa pohanskí Ninivčania obrátili. Uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších.

Počas týchto štyridsiatich dní pôstu my však máme pred sebou kohosi, „kto je oveľa väčší ako Jonáš“ (porov. Lk 11,32) a volá nás k obráteniu – je to sám Ježiš. Preto by sme aj my mali vziať jeho výzvu obrátenia vážne.

Sv. Ján Zlatoústy dáva do úst Krista tieto slová: „Jonáš bol sluhom, ale ja som Pán. On vyšiel z veľryby, ale ja som vstal z hrobu. On hlásal zničenie, ale ja hlásam radostnú zvesť o kráľovstve“.

Pred týždňom na Popolcovú stredu sme prijali popol a počuli sme slová Ježišovej prvej kázne: „Kajajte sa a verte v evanjelium“ (porov. Mk 1,15).

Preto si môžeme položiť otázky:

Som pripravený obrátiť sa tak ako Ninivčania a prijať evanjelium?

Čo konkrétne by som mal zanechať a čo nové si osvojiť? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie