Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ Mt 20,17-28

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Cirkev ponúka na meditáciu text, v ktorom Ježiš navrhuje svojim učeníkom – a teda aj nám všetkým – zmenu myslenia. Ježiš dnes mení ľudskú a pozemskú mentalitu svojich učeníkov a otvára nový horizont chápania nového štýlu života svojich nasledovníkov.

Máme prirodzený sklon k túžbe ovládať alebo si podriadiť veci a ľudí, rozkazovať a prikazovať, aby sa veci robili podľa našich predstáv, aby ostatní akceptovali naše postavenie, našu pozíciu. No spôsob, ktorý nám Ježiš navrhuje, je presne opačný: „Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.“

Slová ako „sluha“, „otrok“ sme počuli už stokrát, ale teraz si musíme vedieť osvojiť realitu toho, čo skutočne znamenajú, a konfrontovať ju s našimi postojmi a správaním.

II. vatikánsky koncil hovorí, že „… človek nemôže úplne nájsť seba samého inak ako úprimným darovaním seba samého.“ Môžeme mať dojem, že darujeme svoj život, ale v skutočnosti ho nachádzame. A v tomto postoji by nám mal byť Kristus dokonalým vzorom, keďže „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“

Stať sa služobníkom, otrokom, ako nás k tomu vyzýva Ježiš, je pre nás niečo takmer nemožné. Nevyhovuje to našej slabej vôli: preto máme prosiť, dúfať a hlboko si želať, aby nám tieto dary boli udelené. Pôst a jeho praktiky – pôst, almužna (teda dobročinnosť) a modlitba – nám pripomínajú, že na prijatie týchto darov sa musíme náležite pripraviť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie