Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Jn 6, 35-40

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako veľmi sa náš hlad a smäd dotýka Boha! Hoci sa niekomu môže zdať, že Bohu je náš život ľahostajný, nie je to tak. Je to skôr naša slabá viera, ktorá má ťažkosti uveriť v jeho nežnú lásku, ktorú má voči každému jednému z nás. Dosvedčuje nám to hlavne v dare Eucharistie. Práve v tomto veľkom tajomstve sebadarovania nám ukazuje veľkosť svojej lásky, ktorou chce sýtiť náš smäd a hlad.

O akom hlade a smäde tu však rozprávame? V konečnom dôsledku tu ide o hlad a smäd po „večnom živote“. Fyzický hlad a smäd je len slabým odrazom hlbokej túžby každého človeka po božom živote, ktorý nám môže dať len Kristus.  „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život“ (Jn 6,39). A čo musíme urobiť, aby sme získali tento večný život, po ktorom tak veľmi túžime? Nejaký hrdinský či  nadľudský čin? Nie. Je to niečo oveľa jednoduchšie. Ježiš totiž hovorí: „Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem“ (Jn 6,37). Stačí iba prísť k nemu.

Tieto Kristove slová nás povzbudzujú, aby sme k nemu prichádzali každý deň pri svätej omši. Je to tá najjednoduchšia vec na svete: jednoducho prísť na svätú omšu, aktívne ju prežiť a prijať Pána vo svätom prijímaní. Keď to urobíme, nielenže nás naplní nový život, ale ho budeme vyžarovať aj do svojho okolia. Kardinál Jorge Bergoglio, terajší pápež František, povedal raz v homílii o Božom tele: „Aké krásne je po prijatí svätého prijímania predstaviť si svoj život ako „predĺženie“ svätej omše, v ktorej prinášame ovocie Pánovej prítomnosti do sveta rodín, našich sídlisk, škôl a pracovísk. Takýmto spôsobom začneme chápať náš život ako každodennú prípravu na Eucharistiu, v ktorej Pán berie všetko, čo mu prinášame a odovzdáva to Otcovi.“Vďaka týmto slovám môžeme vidieť hlbšie prepojenie Eucharistie s plnením Otcovej vôle.

V Katechizme Katolíckej Cirkvi (606) čítame:«Boží Syn, ktorý „nezostúpil z neba, aby… plnil svoju vôľu, ale vôľu“ (517) Otca, ktorý ho „poslal“ (Jn 6,38) , „keď prichádza na svet, hovorí: ,… Hľa, prichádzam… aby som plnil tvoju vôľu, Bože.‘… V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy“ (Hebr 10,5-10). Syn si od prvej chvíle svojho vtelenia osvojuje Boží plán spásy vo svojom vykupiteľskom poslaní: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34).» Ježišov príklad plnenia Otcovej vôle je pozvaním aj pre nás. Preto sa modlíme so svätou sestrou Faustínou: „Rob so mnou, čo sa ti páči, Pane, žiadne prekážky, ani výhrady ti nekladiem, lebo ty si všetkou slasťou a láskou mojej duše a ja sa len tebe so všetkým zdôverujem.“ (Denníček 1004)

Aplikácia:

Poprosím Pána o silu a vernosťčasto sa sýtiť Eucharistiou a plnením Božej vôle.

Pomodlím sa za ľudí, ktorí pre rozličné okolnosti nemôžu prijímať Eucharistiu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie