Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Žijeme dnes vo svete, ktorý nepozná pravú radosť, Ježišovu radosť; vo svete, ktorý ju hľadá na nesprávnych
miestach a nesprávnymi spôsobm

Evanjelium:
„Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby
boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil
som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto
hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.ʺ
(Jn 17,11b-19)

Podcast:

Zamyslenie:
Žijeme dnes vo svete, ktorý nepozná pravú radosť, Ježišovu radosť; vo svete, ktorý ju hľadá na nesprávnych
miestach a nesprávnymi spôsobmi. Hľadanie šťastia bez Ježiša však vedie jedine k hlbokému nešťastiu.
Stačí sa pozrieť na programy v televízii – neustále je niekto v problémoch. Televízne seriály nám poukazujú
na biedu života bez Boha.
My dnes chceme prežívať Ježišovu radosť. Ježiš sa v dnešnom Evanjeliu modlí k Otcovi: „Ale teraz idem k
tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú.“ (Jn 17,13). Všimnime si, aj Ježiš chce,
aby jeho radosť bola v nás úplná. Chce nás naplniť svojou radosťou. To neznamená, že sa do budúcna
zbavíme všetkých krížov, veď aj Ježiš v modlitbe hovorí: „svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta“ (Jn
17,14). Ale Ježiš očakáva, že budeme žiť jeho radosťou bez ohľadu na to, čo si svet o nás myslí. Ježišova
radosť nás má preniknúť až do samého jadra na rozdiel od búrok bezbožného sveta, ktoré by mali zostať na
povrchu.
Žime dnes Ježišovou radosťou. Ako si môžeme osvojiť čoraz viac tejto Ježišovej radosti? Očividne len skrze
samotného Ježiša. Jedine Ježiš je tým, kto nám dáva skutočnú radosť. Tú, ktorú svet postráda, ako to vidíme
v televízii. Ježiš hovorí, „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám
to.“ (Jn 15,7). Trávme preto každý deň v modlitbe s Ježišovými slovami v Písme, sýťme sa nimi, nech sú
našim pokrmom, aby sme mohli byť naplnení Ježišovou radosťou. „Byť kresťanom nie je výsledkom etickej
voľby či nasledovaním ušľachtilej myšlienky, ale stretnutím sa s udalosťou, s osobou, ktorá dáva životu
nový rozmer“ (Benedikt XVI.).
Myšlienky na dnešné evanjelium
„Aj dnes sme v evanjeliu počuli Ježišovu modlitbu v predvečer jeho umučenia: ‚aby boli jedno, ako my‘. Z
tejto večnej lásky medzi Otcom a Synom, vliatej do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého, čerpáme
silu pre našu misiu a naše bratské spoločenstvo.“ (František)
Modlitba Ježišovej hodiny, ktorá sa právom volá „veľkňazskou modlitbou“, zhŕňa celú ekonómiu stvorenia
a spásy; vnuká veľké prosby modlitby „Otče náš“. (KKC 2758)

Aplikácia:
Aj dnes ti Ježiš ponúka radosť skrze stretnutie s Ním, skrze budovanie jednoty s bratmi a sestrami
a skrze obetavú službu maličkým.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie