Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Magnifikát – pieseň, ktorou sa Mária radovala, žehnala a ďakovala Bohu za všetku jeho milosť a čistú dobrotu.

Evanjelium:

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.“ Lk 1,46-56

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám predkladá na zamyslenie pieseň Magnificat, ktorou Panna Mária plná radosti víta Alžbetu, svoju príbuznú, matku Jána Krstiteľa. Máriine slová nám pripomínajú iné biblické piesne a chválospevy, ktoré Ona celkom dobre poznala a ktoré tak často, recitovala a rozjímala. Teraz však, práve tieto slová, ktoré má na perách, majú oveľa hlbší význam – za nimi sa prejavuje duch Božej Matky a zároveň sa prejavuje čistota jej srdca. Každý deň pri liturgii hodín Cirkev tieto slová robí svojimi, keď pri vešperách adresuje nebesiam tú istú pieseň, ktorou sa Mária radovala, žehnala a ďakovala Bohu za všetku jeho milosť a čistú dobrotu.

Mária získala tú najvýnimočnejšiu milosť, akú kedy dostala alebo dostane akákoľvek žena. Spomedzi všetkých ostatných žien v dejinách si ju Boh vyvolil, aby sa stala Matkou Vykupiteľa, Mesiáša, na ktorého ľudstvo čakalo toľko storočí. Je to najvyššia pocta, aká kedy bola udelená akejkoľvek ľudskej osobe, a Ona ju prijíma s úplnou zdržanlivosťou a pokorou, uvedomujúc si, že to všetko je Milosť a dar a jej vlastná poníženosť pred nesmiernou Božou mocou a veľkosťou, ktorá na nej urobila divy, je potrebná. Toto je veľká lekcia pokory pre nás všetkých, Adamových synov a dedičov ľudskej prirodzenosti hlboko poznačenej prvotným hriechom, ktorý by sa nás deň čo deň pokúšal stiahnuť dolu.

Blíži sa koniec Adventu, času obrátenia a očistenia. V dnešný deň je to Panna Mária, ktorá nám ukazuje najlepšiu cestu. Premýšľanie nad modlitbou našej Matky, ale s tým, aby sa jej modlitba stala našou modlitbou, vďaka ktorej by sme sa mohli stať pokornejšími. Matka Mária nám pomôže, ak ju o to budeme skutočne prosiť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie