Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Poznáš koncept, v ktorom môžeš spoznať Krista?

Evanjelium:

„V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.“ Lk 24,13-35

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás evanjelium uisťuje, že Ježiš žije a naďalej je stredobodom, okolo ktorého sa buduje spoločenstvo učeníkov. Zhromaždenie spoločenstva, dialóg s bratmi a sestrami, ktorí zdieľajú tú istú vieru, čítanie Božieho slova, zdieľaná láska vyjadrená bratstvom a službou, to je práve cirkevný kontext, v ktorom sa učeníci môžu stretnúť so Zmŕtvychvstalým.

Učeníci naplnení smútkom si ani nevedeli predstaviť, že ten cudzinec, ktorého akoby náhodou stretávajú, je v skutočnosti ich Majster, teraz vzkriesený. Ale cítili vo svojich srdciach „vrúcnu túžbu“, keď hovoril a „vysvetľoval“ Písmo.

Svetlo Slova obmäkčilo ich srdcia a „otvorili sa im oči“. Ikonický príbeh emauzských učeníkov je pre nás užitočný ako sprievodca na dlhej ceste plnej pochybností, trápení a niekedy aj trpkých rozčarovaní. Božský pocestný je naďalej naším spoločníkom, ktorý nás vysvetľovaním Písma uvádza do pochopenia Božích tajomstiev. Po naplnení tohto stretnutia nasleduje svetlo Slova, ktoré vychádza z „Chleba života“, prostredníctvom ktorého Kristus dokonale napĺňa svoj prísľub, že bude s nami „po všetky dni až do skončenia sveta“.

Ako povedal v jednom svojom príhovore emeritný pápež, Benedikt XVI. – „Ohlasovanie Pánovho zmŕtvychvstania rozjasňuje temné oblasti sveta, v ktorom žijeme.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie