Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk 24, 13-35)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás uisťuje, že Ježiš žije a naďalej je stredobodom,
okolo ktorého sa buduje spoločenstvo učeníkov. Ak sa pýtame, kde sa môžeme
stretnúť so Zmŕtvychvstalým, odpoveďou je: v spoločenstve veriacich, pri čítaní
Božieho slova, pri prijímaní sviatostí, vo vzájomnej láske, v nezištnej
pomoci, pri obetavej službe…

Učeníci naplnení smútkom si ani len nevedeli predstaviť, že cudzinec, ktorý sa ku nim pripojil, je v skutočnosti ich Majster a Pán, ktorý vstal z mŕtvych. Ale keď sa s nimi cestou rozprával a „vysvetľoval“ im Písmo, cítili ako im horí srdce (porov. Lk 24, 32). Takto svetlo Božieho slova „osvietilo ich srdcia,“ pri lámaní chleba sa im „otvorili oči” (Lk 24, 31) a spoznali ho.

Príbeh emauzských učeníkov je pre nás užitočným sprievodcom aj na našej ceste pochybností, trápení a niekedy aj trpkých rozčarovaní; Božský cudzinec – Zmŕtvychvstalý Pán – je aj naším spoločníkom, ktorý nás vysvetľovaním Písma uvádza do pochopenia Božích tajomstiev. Ak sa s ním stretáme pri čítaní Svätého písma, tak po svetle Slova dostávame aj iné svetlo; svetlo, ktoré vychádza z “Chleba života”, prostredníctvom ktorého Kristus dokonale napĺňa svoj prísľub, že bude s nami „po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

Svätý Otec Benedikt XVI píše, že je to práve „ohlasovanie Pánovho
zmŕtvychvstania, ktoré rozjasňuje temné momenty nášho života a dejín
sveta“.

Aplikácia:

  • Ak si predstavím, že Ježiš je aj mojím každodenným spoločníkom, čo to zmení v mojom vzťahu k nemu, k blížnym a k svetu?
  • Dnes poprosím o dar „horiaceho srdca“, aby aj moje srdce horelo pre Pána.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie