Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Mt 5,20-26)

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš pozýva ísť ponad rámec toho, čo môže žiť každý „obyčajný zachovávateľ zákona“. Aj bez toho, aby sme upadli do nejakých zlých skutkov, rutina nám dosť často zatvrdzuje túžbu po hľadaní svätosti tým, že sa pohodlne prispôsobíme zvyku len na dobré správanie a nič viac. Svätý Ján Bosco hovorieval: „Dobré je nepriateľom najlepšieho“. Tu k nám prichádza Slovo Majstra, ktoré nás pozýva robiť „väčšie“ veci (porov. Mt 5,20), ktoré začínajú z iného postoja. Väčšie veci, ktoré, paradoxne, idú cez menšie, ba najmenšie. Rozčuľovať sa, pohŕdať a zapierať svojho brata nie sú tie správne veci pre učeníka Kráľovstva, ktorý bol povolaný byť — ničím viac a ničím menej — ako soľou zeme a svetlom sveta (porov. Mt 5,13-16), pokiaľ ide o platnosť blahoslavenstiev (porov. Mt 5,3-12).

Ježiš s autoritou mení výklad negatívneho prikázania „Nezabiješ!“ (porov. Ex 20, 13) pozitívnym významom hlbokej a radikálnej požiadavky zmierenia. Pre dodatočné zdôraznenie je táto požiadavka daná do vzťahu k bohoslužbe. Teda žiadna obeta nie je platná, keď „si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe“ (Mt 5, 23). Preto je také dôležité urovnať každý spor, lebo inak sa neplatnosť tvojej obety obráti proti tebe (porov. Mt 5, 26).

To všetko sa dá dosiahnuť len veľkou láskou. Svätý Pavol napísal: „Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.“ (Rim 13, 9-10). Prosme, aby sme sa obnovili v dare lásky – do najmenších detailov – pre nášho blížneho a náš život bude tou najlepšou a najautentickejšou obetou Bohu.

Myšlienky na dnešné evanjelium

„Čo je také spravodlivé a čo také dôstojné, ako to, aby stvorenie napodobňovalo svojho Stvoriteľa? On určil obnovu a posvätenie veriacich odpustením hriechov, aby sa vinní vrátili k nevine a aby sa koniec zlého skutku stal začiatkom cnosti.“ (Svätý Lev Veľký)

„Musíme sa naučiť konať pokánie, nechať sa premeniť; vyjsť v ústrety druhému a dovoliť Bohu, aby nám dal odvahu a silu na túto obnovu. Dnes, v tomto našom svete, potrebujeme znovu objaviť sviatosť pokánia a zmierenia.“ (Benedikt XVI.)

„Ježiš prevzal desať prikázaní, ale zjavil silu Ducha, ktorý pôsobí v ich litere. Hlásal “spravodlivosť”, ktorá prevyšuje “spravodlivosť zákonníkov a farizejov” (Mt 5, 20), ale aj spravodlivosť pohanov. Objasnil všetky požiadavky prikázaní (…)“ (KKC 2054)

Aplikácia:

  • Čo je to „to najlepšie“, k čomu ma Ježiš dnes pozýva?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie