Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojím učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ (Mt 6, 7-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Pán chce pomôcť rásť v hlavnej otázke nášho kresťanského života: v modlitbe. Varuje nás, aby sme sa nemodlili ako pohania, ktorí sa snažia presvedčiť Boha o tom, čo chcú. Mnohokrát sa snažíme dosiahnuť to, čo chceme, naliehaním, tým, že sme pre Boha „nepríjemní,“ a veríme, že nás vypočuje svojou slovnou hrou.

Pán nám pripomína, že Otec sa neustále stará o náš život a že vždy vie, čo potrebujeme, skôr než ho o to požiadame, (porov. Mt 6, 8). Žijeme s takouto dôverou? Som si vedomý toho, že Otec mi neustále umýva nohy a že lepšie ako ktokoľvek iný vie, čo vždy potrebujem (vo veľkých i malých veciach)?

Ježiš nám otvára nový horizont modlitby: modlitbu tých, ktorí sa obracajú na Boha s vedomím, že sú deťmi. Typ vzťahu, ktorý mám s človekom, sa určuje prostredníctvom spôsobu, akým ho o niečo prosím, a tiež tým, čo od neho môžem očakávať.

Od otca, a najmä od nebeského Otca, môžem očakávať všetko a viem, že sa stará o môj život. Z tohto dôvodu vám Ježiš, ktorý vždy žije ako pravý syn, hovorí: „Nebojte sa o svoj život, o to, čo budete jesť a piť“ (Mt 6, 25).

Mám naozaj toto synovské vedomie? Obraciam sa na Boha s rovnakou dôvernosťou ako na svojho otca alebo matku? Neskôr nám Ježiš otvára svoje srdce a učí nás, aký je jeho vzťah/modlitba s Otcom, aby sme ho aj my urobili svojím. Modlitbou „Otče náš“ nás Ježiš učí žiť ako deti. Svätý Cyprián má o modlitbe „Otče náš“ známy komentár, v ktorom nám hovorí: „Musíme si uvedomiť a vedieť, že keď Boha voláme „Otče,“ musíme sa správať ako jeho deti, aby sa mu páčilo, ako sa nám páči, že ho máme za Otca.“


Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • „Lebo keďže hovorí, že o čokoľvek budeme prosiť Otca v jeho mene, dá nám, o čo účinnejšie dosiahneme to, o čo prosíme v Kristovom mene, ak o to budeme prosiť v jeho vlastnej modlitbe!“ (sv. Cyprián)
  • „Učeníci, zvedení Ježišovou osobou, keď sa modlil, sa ho pýtajú, ako sa majú modliť. Odpoveďou je „Otče náš.“ Je to modlitba sústredená do siedmich prosieb, plná teologického významu, v protiklade k rozprávaniu a slovíčkam.“ (Benedikt XVI.)
  • „Modlitba Pána je skutočne zhrnutím celého evanjelia“ (Tertulián). Keďže Pán po odovzdaní praxe modlitby na inom mieste povedal: ‚Proste a dostanete‘, a keďže každý má prosby, ktoré sú vlastné jeho okolnostiam, najprv sa vyslovuje pravidelná a vhodná modlitba [modlitba Pána] ako základ ďalších túžob.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2761)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie