Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. /Mt 7, 21-29/

Podcast:

Zamyslenie:

Postavenie domu alebo nejakej stavby je dnes veľmi rýchle. Keď máme vhodné materiály a technické pomôcky, môže sa nám to podariť aj za niekoľko mesiacov. Nové technológie napomáhajú tomu, že to aj niečo vydrží. Ale čo je dôležité, je potrebné stavbu tak ukotviť, aby stála pevne upevnená v zemi. Základ dáva budúcnosť celej stavbe, chráni ju pre vyčíňaním živlov. Podobne aj ľudský život a aj život našej viery potrebujú pevný základ, niečo čo im dáva stálosť i budúcnosť.  

V dnešnom podobenstve nás Ježiš chce upozorniť práve na toto. Varuje nás pred povrchným prejavom viery, ktorý spočíva len v pekných slovách. Preto hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ /Mt 7, 21/

Naše slová sú dôležité. Je dôležité ako sa vyjadrujem, ako sa prihováram k inému človeku. Veď už samotný tón mojej reči veľa napovie. Ale niekedy naše milé slová môžu byť len zakrývacím manévrom. Môžeme iného oklamať peknými, milými rečami. Ježiš hovorí, že voči Bohu to nestačí, a vlastne ho nemôžeme oklamať peknými slovami. Náš život viery nespočíva len v pekných slovách, ale v tom, že hľadám úprimne to, čo chce Boh a toto aj robím.

Rozdiel medzi životom spočívajúcim v slovách a životom založeným na plnení Božej vôle je taký, ako je rozdiel medzi domom so základom a domom bez neho. Stavať dom na skale je jasný obraz domu so základom. Tým základom v živote viery je hľadať a robiť čo chce od nás Boh.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • V mojom živote viery sa nepočítajú len slová, ale iba naša túžba žiť v súlade s Božím projektom.
  • Naša modlitba by mala byť vždy vyjadrením našej túžby konať dobro. Prosíme tiež o milosť, pretože si uvedomujeme svoju slabosť pri jeho napĺňaní.
  • Pane, daj, nech je naša modlitba vždy spojená s naším konaním.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie