Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí. Tu povedal svojim učeníkom, že mu majú pripraviť loďku, aby ho zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. (Mk 3, 7-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď je Jánov krst vo vodách Jordánu ešte čerstvý, by sme si všetci mali uvedomiť, aké obrátenie priniesol náš krst. Všetci sme boli pokrstení v jedného Pána, v jednej viere: „v jednom Duchu … v jedno telo“ (porov. 1Kor 12, 13). Toto je ideál jednoty: tvoriť jedno telo, byť jedno v Kristovi, aby svet uveril.

V dnešnom evanjeliu vidíme, ako „veľký zástup z Galiley“ a „veľké množstvo ľudí“ z iných miest prišlo k Pánovi (porov. Mk 3,7-8). On ich prijímal a staral sa o dobro každého, bez výnimky. Na to musíme pamätať počas oktávy modlitieb za jednotu kresťanov.

Uvedomme si, ako sme sa my kresťania počas stáročí delili na katolíkov, pravoslávnych, anglikánov, luteránov a dlhý zoznam ďalších kresťanských denominácií. Historický hriech proti jednej z najdôležitejších čŕt Cirkvi: jednote.

Postavme sa však tvárou v tvár dnešnej cirkevnej realite: Naše biskupstvá, naše farnosti, naše kresťanské skupiny a združenia. Sme skutočne „jedno“? Bude tento typ jednoty naozaj motívom na obrátenie pre tých, ktorí sú mimo Cirkvi? Ježiš prosil Otca: „aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril“ (Jn 17, 21). Toto je výzva. Nech pohania vidia, aký je vzťah medzi skupinou veriacich, ktorí, zhromaždení Duchom Svätým v Kristovej Cirkvi, majú jedno srdce a jednu dušu (porov. Sk 4,32-34).

Pamätajme, že ako ovocie Eucharistie – súčasne so zjednotením každého s Ježišom – sa musí prejaviť jednota zhromaždenia, keďže sa živíme tým istým Chlebom, aby sme boli jedným telom. Preto to, čo znamenajú sviatosti a milosť, ktorú obsahujú, od nás vyžadujú gestá spoločenstva voči druhým. Naše obrátenie smeruje k Najsvätejšej Trojici (ktorá je darom zhora), preto sa naša práca posväcovania nemôže vyhnúť gestám spoločenstva, porozumenia, prijatia a odpustenia voči druhým.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Toto je cesta, ktorou nachádzame nášho Spasiteľa: Ježiš Kristus. Skrze Neho môžeme pozdvihnúť svoj zrak k nebeským výšinám, v Ňom vidíme ako v zrkadle nepoškvrnenú tvár Najvyššieho Boha.“ (Svätý Klement Rímsky)

„Jeho osoba [Ježiš] nie je nič iné ako láska. Znamenia, ktoré dáva najmä hriešnikom, chudobným, vylúčeným, chorým a trpiacim, nesú znak milosrdenstva.“ (František)

Keď Ježiš oslobodil niektorých ľudí od pozemského zla, akým je hlad, nespravodlivosť, choroba a smrť, vykonal mesiášske znamenia. Neprišiel však preto, aby odstránil všetko zlo na svete, ale aby vyslobodil ľudí z najťažšieho otroctva, z otroctva hriechu, ktoré im prekáža v ich povolaní Božích detí. (KKC 549)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie