Zamyslenia

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“ A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč (Mk 7,24-30).

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjeliu sledujeme konanie ženy, ktorá nepatrí do Božieho vyvoleného ľudu, ale verí, že Ježiš môže uzdraviť jej dcéru. Táto matka bola „Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry zlého ducha“ (Mk 7,26). Bolesť a zároveň láska viedli túto ženu k neústupnej a vytrvalej prosbe, ignorujúc pohŕdanie, možné odmietnutie či poníženie. Napokon dostala to, čo žiadala, lebo „keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč“ (Mk 7,30).

Svätý Augustín hovorí, že naše modlitby nie sú vždy ihneď vypočuté z troch rôznych dôvodov. Za prvé: pretože my sami sme zlí a v prvom rade by sme mali žiadať o to, aby sme sa stali dobrými. Za druhé: pretože sa nemodlíme správne, teda bez viery, vytrvalosti a pokory. A za tretie: pretože žiadame zlé veci, ktoré nie sú skutočným dobrom a mohli by nám i druhým uškodiť. V skratke, modlitba je vtedy neefektívnou, keď nie je skutočnou modlitbou. Syroféničanka v dnešnom Evanjeliu je príkladom správnej modlitby: bola dobrou matkou, žiadala o dobrú vec (vyhnanie démona zo svojej dcéry), a prosila správnym spôsobom („prišla a hodila sa mu k nohám“).

Náš Pán od nás žiada vytrvalú prosebnú modlitbu, modlitbu viery. Poznáme rôzne formy modlitby – modlitbu chvály, vďaky či odprosenia, ale Ježiš trvá často práve na tej prosebnej. Prečo? Božia pomoc je nevyhnutná, aby sme dosiahli naše najvyššie ciele; vyjadruje nádej a lásku; je hlasom viery. Ale existuje ešte jeden motív, často prehliadaný: Boh túži, aby boli veci aj tak, ako sa páčia nám. Preto naša prosba – ktorá je aktom našej slobody – spolu s Božou všemohúcnosťou prispieva k budovaniu sveta, aký ho na jednej strane chce mať Boh, na druhej strane aký ho chceme mať my. Priatelia, Boh nás povoláva byť spoluúčastníkmi, partnermi pri budovaní Božieho kráľovstva.

Prajem Vám krásny požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie