Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“ (Mt 7, 7-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám Ježiš pripomína potrebu a silu modlitby. Náš kresťanský život nemôžeme pochopiť bez vzťahu k Bohu a v tomto vzťahu má modlitba ústredné miesto. Kým žijeme v tomto svete nachádzame sa na pútnickej ceste, ale naša modlitba nás približuje k Bohu, otvára dvere jeho nesmiernej lásky a prináša nebeské slasti. Preto je náš kresťanský život neustálou prosbou a hľadaním: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7) hovorí nám Ježiš.

Modlitba zároveň postupne mení kamenné srdce na srdce z mäsa: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“ (Mt 7, 11). Najlepšie zhrnutie, o ktoré môžeme Boha prosiť, sa nachádza v modlitbe Pána: „príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ (porov. Mt 6, 10). Vo svojich modlitbách teda nemôžeme prosiť len tak o hocijakú vec, ale o to, čo je skutočne dobré. Nikto si nepraje nič zlé, preto sa nemôžeme modliť za niečo zlé pre iných.

Niekedy však nevidíme Boží záujem o nás, lebo sa nám zdá, že naše modlitby sú zdanlivo nevyslyšané, alebo dokonca môžeme mať pocit, že nás Boh nemá rád. V takýchto chvíľach nám urobí dobre, ak si spomenieme na túto radu svätého Hieronyma: „Je isté, že Boh dáva tomu, kto prosí, kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, bude otvorené: Je jasne vidieť, že ten, kto nedostal, kto nenašiel, komu sa neotvorilo, nevedel, ako prosiť, ako hľadať, ani ako klopať.“ Prosme teda Boha, aby nám v prvom rade dal milujúce srdce, aké mal Ježiš Kristus.

Myšlienky na dnešné evanjelium

„Zachovávanie pôstu: zmyť v tomto svätom období nedbalosti iných období. Môžeme to urobiť tak, že sa budeme venovať modlitbe, súcitu srdca, aby sme s radosťou Ducha Svätého obetovali Bohu niečo z vlastnej vôle.“ (sv. Benedikt)

„Bez neba zostáva pozemská moc vždy len nejednoznačná a krehká. Iba moc, ktorá sa stavia pod normu a pod súd neba, čiže Boha, môže byť mocou, ktorá uschopňuje konať dobro.“ (Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský s. 56)

Keď je srdce takto rozhodnuté obrátiť sa, učí sa modliť vo viere. Viera je synovské primknutie sa Bohu bez ohľadu na to, čo cítime a chápeme. Stala sa možnou, lebo milovaný Syn nám otvára prístup k Otcovi. Môže od nás žiadať, aby sme „hľadali“ a „klopali“, lebo on sám je brána a cesta. (KKC 2609)

Aplikácia:

  • Verím, že Boh je všemohúci a predobrý? Modlím sa s odvahou a vytrvalosťou? Dôverujem Bohu ohľadom načasovania?
  • Aké sú túžby môjho srdca? Ide mi o skutočné dobro o Božiu vôľu? Viem sa v modlitbe prihovoriť za svojho brata či sestru? Prosím o Ducha Svätého?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie