Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA  ŠTVRTOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“ / Jn 5, 31-47/

Podcast:

Zamyslenie:

Poznáme viacero obrazov, ktoré sa pokúšajú znázorniť Ježišovu tvár. Niekedy diskutujeme, ktorý je najvernejší, či dokonca pravý. Ako vyzeral Ježiš, aká je jeho pravá tvár, ako ho môžeme spoznať? V dnešnom evanjeliu je diskusia medzi ľuďmi o Ježišovi. Pýtajú sa na to aj Jána. Ježiš pripúšťa, že Ján by mohol niečo vedieť o ňom, a byť dobrým svedkom, ktorý vie, kto on je. Ale Ježiš hovorí, že má iné svedectvo a to: „skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo.“ /porov. Jn 5, 36n/ A napokon je to aj svedectvo Písma.

Prečo ho jeho poslucháči nepoznali? Ježiš im vyčíta tri veci, tri prekážky, ktoré im bránia prijať Ho ako Syna Božieho: nedostatok Božej lásky, nedostatok čestných úmyslov a ich vlastné záujmy pri výklade Písma.

Svätý Otec svätý Ján Pavol II. napísal: „Ku kontemplácii Kristovej tváre sa dá dostať iba počúvaním Otcovho hlasu v Duchu, lebo nikto nepozná Syna, iba Otec (porov. Mt 11,27). Preto je potrebné zjavenie od Všemohúceho. Ale na to, aby sme ho prijali, je nevyhnutné postaviť sa do postoja počúvania.“

Ak chceme vyhlásiť Ježiša Krista za Božieho Syna, vonkajšie dôkazy nestačia; veľmi dôležitá je správnosť vôle, naše otvorené srdce. A pre toto môžeme niečo urobiť práve v tomto pôstnom období našimi skutkami pokánia, ktoré nám pomáhajú v obnove nášho vnútra. Tým dosiahneme našu schopnosť kontemplovať Kristovu pravú tvár. Čisté srdce nám dáva schopnosť správne vidieť Ježiša. Čistému srdcu dá Otec toto poznanie.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Nie to je podstatné vedieť niečo o Bohu, ale mať Boha v sebe.“ (Svätý Gregor z Nyssy)
  • Znamenia, ktoré robí Ježiš, svedčia o tom, že ho poslal Otec. Vyzývajú veriť v neho… A tak zázraky posilňujú vieru v toho, ktorý koná skutky svojho Otca: dosvedčujú, že je Boží Syn. Ale môžu byť aj príležitosťou na pohoršenie. Nemajú za cieľ ukájať zvedavosť a túžby po čaroch. Napriek takým zrejmým zázrakom niektorí Ježiša odmietajú; dokonca ho obviňujú, že koná mocou zlých duchov. (KKC 548)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie