Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ /Jn 15, 9-11/

Podcast:

Zamyslenie:

Človek túži po tom, čo má hodnotu, ako napríklad šťastie, radosť, poznanie. Avšak veľmi často to chce bez toho, aby vykročil na namáhavú cestu, ako získať tieto hodnoty. Vieme, že je potrebné sadnúť si do školských lavíc, aby sme nadobudli poznanie. Ak chcem radosť, je potrebné objavovať jej skutočný zdroj a odstrániť v živote, to čo ju ničí…

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí o láske, ako o ceste k radosti. Ak chceme mať radosť, je potrebné prijať i darovať lásku. Úryvok dnešného evanjelia je pokračovaním textu o viniči a ratolestiach. Vinič je symbolom Boha a ratolesti sú zas symbolom nás ľudí. Hrozno na viniči nie je produktom ratolesti. Aby mohlo hrozno dozrieť, ratolesť musí byť spojená s viničom. Tak ako musí jestvovať spojenie ratolesti s viničom, tak človek potrebuje neustále spojenie so svojím životodarným zdrojom a tým je Boh.

Hoci veľmi často hovoríme o láske a vieme aj to, že láska je to najdôležitejšie v našom živote, nie je jednoduché milovať a prejaviť lásku v každodennom živote. Ježišova láska nie je len cit, ale dar. Ježiš prijíma lásku od Otca ako dar a daruje ju ďalej. „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ Podobne aj človek, ak uverí, ak prijme dar, že Boh ho miluje, a že Ježiš dal život za neho z lásky, tak začne prežívať život v plnosti. Vtedy sa stávame schopnými darovať lásku iným.

Zostať v Ježišovej láske znamená žiť podľa jeho prikázaní. Znamená to milovať Boha a blížneho, znamená to odpúšťať, slúžiť a darovať sa druhým. Aby sme mohli priniesť takéto ovocie, potrebujeme zostať spojení s Ježišom a žiť v jeho láske. Potom, keď žijeme v Ježišovej láske, prežívame pravú radosť. Táto radosť nie je závislá od vonkajších okolností, ale pramení z nášho vnútra. Je to radosť z toho, že sme milovaní Bohom, a že môžeme milovať druhých. Nech nás dnešné evanjelium inšpiruje k tomu, aby sme sa otvorili Ježišovej láske a dávali ju ďalej. Je to neraz namáhavá cesta, ale je to cesta k plnosti života a skutočnej radosti.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Zamyslime sa nad konkrétnymi možnosťami prežívania Ježišovej lásky v našom živote.
  • Aké prekážky nám bránia prežívať Ježišovu lásku?
  • Uvažujme nad tým, ako môžeme dávať túto lásku iným.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie